Lyk­kes­for­sik­ring GU­I­DE Find den bed­ste ulyk­kes­for­sik­ring

BT - - PRIVATØKONOMI -

MAN­DAG 20. APRIL 2015 Det er en god idé at gen­nem­gå pri­ser­ne på de for­skel­li­ge sel­ska­bers ulyk­kes­for­sik­rin­ger mini­mum hvert an­det år, så du sik­rer dig, at du får den bil­lig­ste og bed­ste løs­ning. Du kan sam­men­lig­ne dæk­ning og pri­ser på For­sik­rings­gu­i­den. dk, der er ud­ar­bej­det af For­sik­ring & Pen­sion i sam­ar­bej­de med For­bru­ger­rå­det Tænk.

FÅ STYR PÅ DI­NE BE­HOV Over­vej grun­digt hvil­ket er­stat­nings­be­hov, du og din fa­mi­lie har, hvis du får va­ri­ge mén el­ler i vær­ste fald dør ved en ulyk­ke. For­sik­rings­sum­men fast­sæt­tes ef­ter dit øn­ske og be­hov med et be­løb ved 100 pro­cent in­va­li­di­tet og et be­løb ved død. Det er ik­ke al­le ulyk­kes­for­sik­rin­ger, der som stan­dard gi­ver er­stat­ning, hvis du for ek­sem­pel får en ska­de ved at udø­ve en far­lig sport el­ler kø­rer galt på mo­tor­cy­kel. I så fald kan det væ­re nød­ven­digt at kø­be en til­lægs­dæk­ning.

NÆRLÆS BE­TIN­GEL­SER­NE Husk al­tid at læ­se for­sik­rings­po­li­cen og be­tin­gel­ser­ne grun­digt igen­nem, in­den du un­der­skri­ver din af­ta­le. Der kan væ­re for­skel på, hvor­dan det en­kel­te sel­skab de­fi­ne­rer be­gre­bet ulyk­ke, og det kan ha­ve be­tyd­ning for, hvor godt du er dæk­ket. Iføl­ge For­sik­ring & Pen­sion har du 14 da­ge til at for­try­de din for­sik­ring, ef­ter du har mod­ta­get po­li­cen og be­tin­gel­ser­ne.

PY­NT IK­KE PÅ SANDHEDEN Det er dumt at hol­de de­tal­jer om ek­sem­pel­vis hel­breds­mæs­si­ge ska­van­ker skjult for for­sik­rings­sel­ska­bet, for hvis det bli­ver op­da­get, kan det be­ty­de, at din for­sik­ring slet ik­ke dæk­ker ved en ulyk­ke. Kon­takt for­sik­rings­sel­ska­bet, hvis du er i tvivl om, hvor­vidt en in­for­ma­tion er re­le­vant.

ER DU DOBBELTDÆKKET? Vær op­mærk­som på, om du er dæk­ket af me­re end én for­sik­ring. Hvis du ek­sem­pel­vis har en pri­vat hel­tids- ulyk­kes­for­sik­ring, kan du væ­re dobbeltdækket, for­di din ar­bejds­plads og­så har teg­net en ar­bejds­ska­de­for­sik­ring. Ulyk­kes­for­sik­rin­ger er dog så­kald­te sum­ma­for­sik­rin­ger, hvil­ket be­ty­der, at du kan få ud­be­talt er­stat­ning fra fle­re for­skel­li­ge for­sik­rin­ger i for­bin­del­se med sam­me ulyk­ke.

KON­TAKT SEL­SKA­BET VED JOBS­KIF­TE Hvis du har en pri­vat hel­tids- ulyk­kes­for­sik­ring, bør du kon­tak­te dit for­sik­rings­sel­skab, når du skif­ter job. For­skel­li­ge ty­per kan ha­ve for­skel­li­ge pri­ser, for­di den ene stil­ling må­ske er me­re ri­si­ko- be­to­net end den an­den.

BØRN ER IK­KE AU­TO­MA­TISK DÆK­KET Vær op­mærk­som på, at di­ne børn ik­ke au­to­ma­tisk har ulyk­kes­for­sik­ring via sko­len el­ler dag­in­sti­tu­tio­nen. Det be­ty­der, at dit barn skal ha­ve egen ulyk­kes­for­sik­ring for at væ­re dæk­ket. Der­for er det en god idé at gi­ve dit barn en for­sik­ring, der dæk­ker he­le døg­net – og­så i sko­le og in­sti­tu­tio­ner.

FRI­TIDS- EL­LER HELTIDSFORSIKRING? En ulyk­kes­for­sik­ring kan dæk­ke bå­de hel­tid og del­tid. Ved hel­tid er man dæk­ket he­le døg­net, uan­set om man er på ar­bej­de el­ler har fri. Med en del­tids­for­sik­ring er man kun dæk­ket i sin fri­tid. Hvis man har en ar­bejds­gi­ver, er man i ar­bejds­ti­den dæk­ket af den lov­plig­ti­ge ar­bejds­ska­de­for­sik­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.