Spa­rer pen­ge og får bed­re dæk­ning

Fa­mi­li­en Sø­ren­sen fik øko­no­misk ge­vinst og bed­re dæk­ning ved at ind­hen­te til­bud fra fle­re for­sik­rings­sel­ska­ber

BT - - PF TØKONOMI - Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk

FOR­SIK­RING

Med et job som stil­lads­byg­ger på en bo­re­p­lat­form, en fri­tid som motorcyklist, to børn, et hus samt to æl­dre bi­ler er Lars Sø­ren­sen og hans fa­mi­lie en usæd­van­lig dyr om­gang at for­sik­re.

Reg­nin­gen for at for­sik­re ind­bo, hus, bi­ler, mc, ulyk­ke og elek­tro­nik lø­ber op i en år­lig reg­ning på ca. 25.000 kro­ner.

I kraft af sit ar­bej­de, der på pa­pi­ret in­de­bæ­rer en vis ri­si­ko for ar­bejds­ska­der, og en mo­tor­cy­kel på over 1.000 ccm, er Lars Sø­ren­sens ulyk­kes­for­sik­ring en af de tun­ge po­ster.

» Nog­le sel­ska­ber vil ha­ve 14.000 om året for at ulyk­kes­for­sik­re mig. Det er fuld­stæn­dig van­vit­tigt, « si­ger 34- åri­ge Lars Sø­ren­sen, der bor i den lil­le ve­stjy­ske by Hor­ne, når han ik­ke er på Nord­s­ø­en.

Fak­tisk var det svært at fin­de en pri­vat for­sik­ring, der over­ho­ve­det vil­le for­sik­re ham i ar­bejds­ti­den.

I de se­ne­ste år har fa­mi­li­en væ­ret for­sik­ret gen­nem IDL For­sik­ring, men for ny­lig be­slut­te­de de sig for at un­der­sø­ge mar­ke­det og sam­men­lig­ne pri­ser.

På hjem­mesi­den Find­for­sik­ring. dk ind­hen­te­de de en ræk­ke til­bud fra an­dre sel­ska­ber, og det gav ge­vinst: Hos GF For­sik­ring var der ca. 1.500 kro­ner at spa­re om året plus en bed­re dæk­ning: In­tet loft på ind­bo- er­stat­ning, ca. 2.000 kro­ner la­ve­re selvrisiko på kø­re­tø­jer­ne samt dob­belt- er­stat­ning fra ulyk­kes­for­sik­rin­gen ved mén­gra­der over 30 pro­cent.

» For­sik­rings­mar­ke­det er lidt af en jung­le. Og ba­re for­di et pro­dukt er dy­re­re, er det ik­ke sik­kert, at det dæk­ker bed­re. Der er ik­ke li­ge­som, når man kø­ber et par so­k­ker. «

Kør­te galt på mo­tor­cy­kel

Lars Sø­ren­sen for­tæl­ler, at han som 19årig kør­te galt på mo­tor­cy­kel og ham­re­de ind i en bil. Ef­ter­føl­gen­de gik det op for ham, at det er vig­tigt med en ulyk­kes­for­sik­ring:

» Det gjor­de ondt – rig­tig ondt. Og det fik mig til at tæn­ke på, at jeg kun­ne væ­re endt i kø­re­stol. Hvis jeg kom­mer galt af sted, kan jeg i vær­ste fald bræk­ke ryg­gen. Og jeg vil ik­ke ha­ve, at det skal gå ud over min fa­mi­lie, « si­ger han.

Igen­nem sin ar­bejds­gi­ver har han en ar­bejds­ska­de­for­sik­ring, men han har valgt at for­sik­re sig selv yder­li­ge­re med en pri­vat hel­tids- ulyk­kes­for­sik­ring.

» Jeg vil ik­ke ha­ve det så­dan, at jeg er bed­re dæk­ket, når jeg går hjem­me i ha­ven og plan­ter blom­ster, end når jeg er på job, hvor vi ar­bej­der med ting, der ve­jer 25 ton. «

MAN­DAG 20. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.