Dan­sker­ne er slø­ve for­sik­rings­kun­der

BT - - PF TØKONOMI -

LOY­A­LE

Dan­sker­ne bli­ver of­te be­skre­vet som en na­tion af til­bud­sjæ­ge­re, der går ef­ter de bil­lig­ste va­rer i su­per­mar­ke­det.

Men di­sco­unt- men­ta­li­te­ten vi­ser sig ik­ke i li­ge så høj grad, når det hand­ler om for­sik­rin­ger.

Dan­sker­ne er loy­a­le som for­sik­rings- kun­der og hol­der ger­ne fast i det sam­me sel­skab i åre­vis uden at un­der­sø­ge mar­ke­det og sam­men­lig­ne pri­ser, ly­der det fra eks­per­ter, som BT har talt med.

Det be­kræf­tes af en ny un­der­sø­gel­se, som ana­ly­se- in­sti­tut­tet Ope­epl har fo­re­ta­get for Find­for­sik­ring. dk blandt 960 voks­ne dan­ske­re, der har én el­ler fle­re for­sik­rin­ger.

Un­der­sø­gel­sen vi­ser bl. a., at hver tred­je for­sik­rings­ta­ger ik­ke har un­der­søgt pri­ser og dæk­ning i an­dre sel­ska­ber in­den for de se­ne­ste to år. Her­af har 14,5 pro­cent al­drig un­der­søgt mar­ke­det.

45 pro­cent af dan­sker­ne har væ­ret i de­res nu­væ­ren­de for­sik­rings­sel­skab i me­re end fem år.

Tjek hvert an­det år

» Der er in­gen tvivl om, at dan­sker­ne er me­get loy­a­le. De hol­der fast i de­res sel­skab i man­ge år. Vo­res un­der­sø­gel­ser vi­ser, at de fle­ste be­hol­der de­res for­sik­rin­ger mel­lem 7 og 10 år, før de over­ve­jer at skif­te. Men jeg vil an­be­fa­le at tjek­ke ulyk­kes­for­sik­rin­ger mindst en gang hvert an­det år for at væ­re op­da­te­ret på, om man be­ta­ler den rig­ti­ge pris, « si­ger Mads Møl­gaard Braü­ner, der er se­ni­o­rjurist hos For­bru­ger­rå­det Tænk.

Kasper Kjems, der er mar­ke­ting­ma­na­ger hos Find­for­sik­ring. dk, an- be­fa­ler for­bru­ger­ne at ska­be en kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tion, hvor man gør sel­ska­bet op­mærk­som på, at man er ude at ind­hen­te til­bud fle­re ste­der.

» Der er in­gen tvivl om, at der er man­ge pen­ge at hen­te, hvis man som for­bru­ger er ak­tiv og op­sø­gen­de. Men en lang ræk­ke dan­ske­re und­la­der at un­der­sø­ge mar­ke­det, « si­ger Kasper Kjems fra Find­for­sik­ring. dk.

Lars og Tin­nie Sø­ren­sen var ik­ke til­fred­se med de­res tid­li­ge­re for­sik­ring, så de ind­hen­te­de til­bud fra fle­re sel­ska­ber og fik en bå­de bed­re og bil­li­ge­re løs­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.