Le­gen­da­risk tal­ks­how- vært: Der­for stop­per jeg

BT - - NYHE­DER - Ro­ni@ bt. dk/ fo­to: EPA

I et stort in­ter­view med den bri­ti­ske avis The Gu­ar­di­an for­tæl­ler tal­ks­howvær­ten Jon Stewart for før­ste gang, hvor­for han har valgt at stop­pe på ’ The Daily Show’.

Det var et kæm­pe chok, der ram­te det in­te­ta­nen­de pu­bli­kum i fe­bru­ar 2015. En af USAs mest po­pu­læ­re tal­ks­howvær­ter hav­de net­op for­talt, at han stop­pe­de som vært på ’ The Daily Show’ ef­ter 16 år i job­bet

u for­tæl­ler den 52- åri­ge ame­ri­ka­ner for før­ste gang, hvad der er år­sa­gen til, at han stop­per i et job, som han tid­li­ge­re selv be­skrev som det mest per­fek­te i ver­den, og som gen­nem­snit­ligt har en mil­li­on se­e­re.

» Job­bet er som en cy­klus. Du har øje­blik­ke, hvor du er util­freds, men når du kom­mer om på den an­den si­de, har du det fint igen. Men på et tids­punkt ind­ser man, at cy­klus­ser­ne bli­ver læn­ge­re, og der går læn­ge­re tid i imel­lem, at du er til­freds, « for­tæl­ler den po­pu­læ­re tv- vært til The Gu­ar­di­an.

Me­re tid med bør­ne­ne

Der­u­d­over var han in­ter­es­se­ret i at få me­re tid sam­men med si­ne børn Nat­han og Mag­gie på hen­holds­vis 10 og ni år.

» Det vil væ­re dej­ligt for en gangs skyld at væ­re hjem­me, når mi­ne små el­ve­re ( Stewarts børn red.) kom­mer hjem fra sko­le, « si­ger han.

Jon Stewart har al­le­re­de på­be­gyndt ar­bej­det på en ræk­ke ny pro­jek­ter. Blandt an­det hans før­ste film, Ro­sewa­ter, som har pre­mi­e­re i maj.

Den 31- åri­ge syd­afri­kan­ske ko­mi­ker Tre­vor No­ah over­ta­ger vært­stjan­sen på ’ The Daily Show’ ef­ter Jon Stewart, som stop­per ved årets ud­gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.