Kul­tur Stoff er­ne øde­læg

Beth Hart har kæm­pet sig ud af år­ti­ers mis­brug. Men hvor­dan vil­le ro­ck­en se ud uden narko

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

NARKOROCK

Den ame­ri­kan­ske blu­es­ro­ck­s­an­ge­r­in­de med en kæm­pe fanska­re i Dan­mark, Beth Hart, er ik­ke i tvivl: narko og ro­ck­mu­sik er en rig­tig dår­lig blan­ding. Og der­for er so­li­stens nye al­bum ’ Bet­ter Than Ho­me’ bå­de kom­po­ne­ret og ind­spil­let i 100 pro­cent æd­ru til­stand - Ik­ke små­ting for en san­ge­r­in­de, der tid­li­ge­re har væ­ret kendt for sit mas­si­ve ind­tag af bå­de narko og sp­rut.

» Det har væ­ret en lang og hård tur. Men det har væ­ret alt slid­det og al smer­ten værd, « si­ger Beth Hart i det­te in­ter­view med BT.

For før­ste gang i lang tid er samt­li­ge me­lo­di­er og samt­li­ge tek­ster på det nye al­bum skre­vet af Beth Hart selv. Med sin mand og tour­ma­na­ger Scott ved sin si­de til­brag­te Beth må­ne­der ved sit sangskri­ver­bord hjem­me i Los An­ge­les.

To kon­cer­ter i Dan­mark

Og det får den 43- åri­ge san­ger, der og­så gi­ver to dan­ske kon­cer­ter i au­gust må­ned - Ama­ger Bio og Smuk­fest i Skan­der­borg, til at tæn­ke på, hvor­dan det var, før stoff er­ne og al­ko­ho­len blev lagt på hyl­den.

» Stoff er­ne øde­lag­de me­get for mig. I min rus tro­e­de jeg nog­le gan­ge, at jeg hav­de skabt no­get stærkt. Men når jeg så lyt­te­de til op­ta­gel­ser­ne bag­eft er, skam­me­de jeg mig, « for­tæl­ler Beth Hart.

Og her­med er Beth Hart i sam­me båd som sin 67- åri­ge blu­eskol­le­ga Bon­nie Raitt, der i år­ti­er var kendt som blu­es­gen­rens helt sto­re kvin­de­li­ge druk­ken­bolt.

Bed­re med al­ko­hol?

» Da jeg blev tør­lagt, var det som at åb­ne dø­ren til en ny ver­den. Jeg tro­e­de, at jeg vid­ste, hvor­dan al­ting så ud. Men jeg vid­ste in­gen­ting. Jeg hav­de le­vet i en tå­ge. Og plud- de vær­ker ’ Di­a­mond Dogs’ blev ind­spil­let i en tå­ge af ko­kain. Bob Dylans ’ Hig­hway 61 Re­vi­si­ted’ og ’ Blon­de on Blon­de’ blev til på en fast diæt af pil­ler og pot. Og der er in­gen tvivl om, at Ji­mi Hen­drix’ ’ Are You Ex­pe­ri­en­ced’ vil­le væ­re lidt me­re tam, hvis al­le i stu­di­et hav­de væ­ret 100 pct. æd­ru.

Selv den pæ­ne Paul McCart­ney in­drøm­mer i et in­ter­view med bla­det Un­cut, at Be­at­les lod sig in­spi­re­re af stoff er. Men han un­der­stre­ger, at de al­tid sat­te sangskri­ve­ri­et i for­re­ste ræk­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.