’’

BT - - KULTUR -

Det har væ­ret en lang og hård tur. Men det har væ­ret alt slid­det og al smer­ten værd

se­lig stod al­ting klart. Det var fan­ta­stisk, « si­ger Bon­nie Raitt til bla­det Rol­ling Sto­ne.

Men trods de ( for Raitt) go­de nyhe­der om ny­fun­den æd­ru­e­lig­hed var det ik­ke al­le, der var be­gej­stre­de på blu­es­dron­nin­gens veg­ne.

Man­ge men­te nem­lig, at hun var me­get me­re rå og au­ten­tisk som al­ko­ho­li­ker. Og al­ko­hol og stoff er har da og­så uaf­vi­se­ligt haft sin ind­fl ydel­se på den klas­si­ske ro­ck­mu­sik.

Så­le­des skri­ver Marc Spitz i sin bog ’ Bowie’, at ét af ro­ck­leg­en­dens mest be­tyd­nings­ful-

Beth Hart

Og der­med er vi til­ba­ge ved Beth Hart, der li­ge­som al­le an­dre el­sker bå­de Be­at­les og mu­sik- tra­di­tio­nen, de var med til at ska­be.

» Når man ser til­ba­ge, er der selv­føl­ge­lig bå­de stoff er og le­gen­da­risk ro­ck­mu­sik. Men det er men­ne­sker, der ska­ber mu­sik­ken - ik­ke stof­fer­ne, « si­ger Beth Hart. Beth Hart var en­gang af­hæn

gig af bå­de pil­ler, narko og sp­rut. Men i dag er hun ’ cle­an’ og klar med et nyt al­bum, der fejrer li­vet og klar­sy­net.

Fo­to: Camilla Røn­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.