Per Vers bli­ver bed­re og bed­re

BT - - KULTUR - Maria T. S. Stæhr Gaff a

MU­SIK

’ Tæt’ HIP­HOP **** **

’ Tæt’ by­der på 14 skæ­rin­ger, der bå­de er sår­ba­re, hår­de, un­der­hol­den­de og skar­pe. Det hand­ler om men­ne­sker – det hand­ler om, at ver­den bå­de bli­ver min­dre og stør­re, og om hvor­dan vi som men­ne­sker kom­mer sta­dig tæt­te­re på hin­an­den – bå­de med og uden fi lter. Per Vers’ tek­ster er ved­kom­men­de og ram­men­de – men al­drig for­døm­men­de el­ler be­læ­ren­de. Or­de­ne gør det let­til­gæn­ge­ligt, men det be­ty­der ik­ke, at det er let. Det kræ­ver blot, at man lyt­ter eft er an­det og me­re end det, der li­ge bli­ver sagt.

’ Tæt’ er et va­ri­e­ret al­bum, der gi­ver plads til at vi­se de for­skel­li­ge stem­nin­ger og ud­tryk, som tek­ster­ne læg­ger op til. Det klæ­der Per Vers at le­ge lidt med det me­re hår­de ud­tryk som i ek­sem­pel­vis Tæp på III, og i den helt an­den en­de er der In­spira­tion, som by­der på kon­tra­bas og vo­kal – og det me­ste af det er no­get, der min­der om uni­sont. Det er en sjov må­de at le­ge med bå­de mu­sik og ord, og det er det, Per Vers kan. Læs he­le an­mel­del­sen

på bt. dk/ mu­sik

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.