Dizzy i top­form

BT - - KULTUR - Dizzy Mizz Lizzy Chri­sti­an Vold­borg Andersen

TUR­NÉSTART

FRE­DE­RI­CIA, FRE­DAG AF­TEN ******

klas­si­ke­re. Det re­la­tivt diff eren­ti­e­re­de pu­bli­kum, der var frem­mødt ved aft enens tur­néstart i Fre­de­ri­cia, per­so­ni­fi ce­re­de, at Dizzy Mizz Lizzys mu­sik er ble­vet al­le­mand­se­je på tværs af ge­ne­ra­tio­ner:

Al­dren­de sølvræ­ve, rang­le­de te­e­na­ge­re, for­æl­dre og børn var al­le sam­men sam­let for at op­le­ve so­und­tra­ck­et til de­res ung­dom — uan­set om den var for­tid, nu­tid el­ler frem­tid. De udø­de­li­ge per­ler ’ Gl­ory’ og ’ Bar­bedwi­red Ba­by’s Dream’ ud­lø­ste ren ekst­a­se iblandt pu­bli­kum. En over­væl­det Tim spurg­te re­to­risk: » Har I sav­net os? « Det åben­ly­se svar var et gen­si­digt lar­men­de ja.

En storm af he­ad­ban­ging

Kon­cer­ten blev run­det af med pu­bli­kums­fa­vo­rit­ter­ne ’ Wa­ter­li­ne’ og ’ Thorn in My Pri­de’, som med det sam­me ud­lø­ste en storm af he­ad­ban­ging.

Ek­stra­num­re­ne be­stod af den nye kom­po­si­tion ’ Fly Un­der the Ra­dar’, ’ Two of You’ og Dizzy Mizz Lizzys de­fi ni­ti­ve gu­i­tar­sym­fo­ni over dem al­le, ’ Sil­ver­fl ame’, der var in­tet min­dre end en per­fekt af­slut­ning på en spek­taku­lær kon­cer­top­le­vel­se.

Tim Christensen i front for Dizzy Mizz Lizzy.

Ar­kiv­fo­to: Martin Bal­lund

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.