Fra tv- vært til be­tro­et rå­d­gi­ver

BT - - NAVNE -

60 ÅR I DAG

Det me­ste af Sø­ren Ka­sters pro­fes­sio­nel­le liv har haft fo­kus på skarp for­mid­ling og eff ek­tiv kom­mu­ni­ka­tion. Sø­ren Ka­ster blev fol­ke­e­je i 1990er­ne som vært på først ’ TV- Avi­sen’ og si­den­hen ’ Go’ Mor­gen Dan­mark’, in­den han skift ede det jour­na­li­sti­ske for­mat ud med un­der­hold­nings­pro­gram­met ’ Je­o­par­dy’.

Ved årtu­sind­skift et for­lod han skær­men og etab­le­re­de sit eget kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau. Fra at ha­ve gril­let er­hvervs­le­de­re i den bed­ste sen­de­tid hand­le­de det nu om at sik­re di­rek­tø­rer­nes om­døm­me i mø­det med pres­sen.

» God kom­mu­ni­ka­tion hand­ler i høj grad om per­son­lig in­te­gri­tet, hvil­ket har væ­ret om­drej­nings­punk­tet for min rå­d­giv­ning fra dag ét. Kom­mu­ni­ka­tion er kri­tisk for vo­res kun­ders for­ret­ning, men in­de­hol­der sam­ti­dig et stort po­ten­ti­a­le, som vi i Ka­sters ar­bej­der med at for­lø­se hver ene­ste dag. Det gi­ver bu­reau­et en mas­se spæn­den­de op­ga­ver i man­ge for­skel­li­ge bran­cher, « si­ger Sø­ren Ka­ster.

Vok­sen­de bu­reau

Kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et er vok­set gen­nem de se­ne­ste år, og med for­å­rets tre ny­an­sæt­tel­ser er den tid­li­ge­re tv- vært i dag di­rek­tør for en virk­som­hed med ti an­sat­te. En af de trav­le­ste pe­ri­o­der på året er midt i ju­ni, når Al­lin­ge læg­ger jord til Fol­ke­mø­det på Born­holm.

Hold­nin­ger fl yt­tes

» Som fag­lig ud­for­dring har jeg en sær­lig kær­lig­hed til Fol­ke­mø­det, som vi i Ka­sters var med til at lø­be i gang i 2011. Vi ar­bej­der med be­gi­ven­he­den al­le årets må­ne­der, og som rå­d­gi­ver er den po­li­ti­ske festi­val i Al­lin­ge en unik mu­lig­hed for at hjæl­pe vo­res kun­der med at fl yt­te hold­nin­ger hos bor­ge­re, po­li­ti­ke­re og me­nings­dan­ne­re. Det er jo dy­best set det, som kom­mu­ni­ka­tion hand­ler om, « for­tæl­ler Sø­ren Ka­ster.

Er­fa­rin­gen med rå­d­giv­ning i le­del­ses- og kri­se­kom­mu­ni­ka­tion for nog­le af lan­dets stør­ste virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner var for­ri­ge år med til at gø­re Sø­ren Ka­ster til for­mand for PR- bu­reau­er­nes bran­che­for­e­ning. Han er ud­dan­net jour­na­list fra Dan­marks Me­die- og Jour­na­list­højsko­le i 1980 og gæ­ste­fo­re­læ­ser sta­dig på DMJX.

Fød­sels­da­gen mar­ke­res ved en re­cep­tion hos Ka­sters A/ S i dag kl. 15. Sø­ren Ka­ster blev kendt som nyheds­op­læ­ser i ’ TV- Avi­sen’, men blev fol­ke­e­je i ’ 90er­ne som vært på ’ Go’ Mor­gen Dan­mark’ og ’ Je­o­par­dy’ - i dag fyl­der jour­na­li­sten og kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau

eje­ren 60 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.