– LÆS ME­RE PÅ bt. dk/ sport SPOR­TEN NY FA­DÆ­SE

Bedst som si­tu­a­tio­nen var ved at lys­ne for Ni­ck­las Bendt­ner i Wol­fsburg, dum­me­de lands­holds­an­gri­be­ren sig... igen

BT - - TV/ RADIO - Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen SYVSOVER Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk, Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk Die­ter Heck­ing, Wol­fb urgs træ­ner

Det var ufor­stå­e­ligt for langt de fl este, at Ni­ck­las Bendt­ner i går var sendt helt op på tri­bu­nen af Wol­fsburg- træ­ner Die­ter Heck­ing. Den dan­ske lands­hold­stjer­ne har væ­ret i god form og score­de Wol­fsburgs ene­ste mål i tors­da­gens 1- 4- ne­der­lag til Na­po­li i Eu­ro­pa Le­ague.

Men Bendt­ner skul­le straf­fes, for­kla­re­de Heck­ing eft er søn­da­gens 1- 1- hjem­me­kamp mod Schal­ke 04. An­gri­be­ren var nem­lig duk­ket for sent op til lør­da­gens af­slut­ten­de træ­ning.

» Ni­ck­las skul­le væ­re star­tet in­de, men vo­res træ­nings­ses­sion var åben­bart tid­li­ge­re, end han tro­e­de, « sag­de Heck­ing på pres­se­mø­det.

Iføl­ge BTs ty­ske pres­sekil­der kom 27- åri­ge Ni­ck­las Bendt­ner en hel ti­me for sent. Ik­ke no­get, man gør ustraff et i Bun­des­liga­en, hvor der her­sker mi­li­tær- di­sci­plin.

Sport­s­di­rek­tør Klaus Al­lofs er hel­ler ik­ke im­po­ne­ret over sin dy­re dan­sker.

» Der er mas­ser af mu­lig­he­der for at fi nde ud af, hvor­når der er træ­ning. Og så slem er tra­fi kken i Wol­fsburg hel­ler ik­ke, « si­ger Al­lofs til ty­ske Bild.

BT

er­fa­rer des­u­den,

at Ni­ck­las Bendt­ner kan se frem til en bø­de fra klub­ben.

Ik­ke før­ste gang

Det er ik­ke før­ste gang, at Bendt­ner får Wol­fsburg­le­del­sen til at hi­ve sig i hå­ret. Heck­ing har oft e brugt me­di­er­ne til at op­for­dre Ni­ck­las Bendt­ner til at op­pe sig i træ­nin­ger­ne. Og den lan­ge an­gri­ber er fl ere gan­ge ble­vet kaldt ind på Heck­ings kon­tor for at stå sko­le­ret.

» Vi hav­de en sam­ta­le med Ni­ck­las an­gå­en­de hans op­før­sel i for­skel­li­ge si­tu­a­tio­ner, « for­tal­te Heck­ing ek­sem­pel­vis i novem­ber til Wol­fsbur­ger Al­l­ge­me­i­ne.

Bendt­ner skift ede i som­mer til Wol­fsburg. Med sig hav­de han en bro­get for­tid med blandt an­det en sprit­kør­sel­dom og ad­var­sel fra po­li­ti­et for hær­værk.

BT har væ­ret i kon­takt med Bendt­ner- lej­ren, der ik­ke øn­sker at kom­men­te­re Wol­fsburg- straff en. Iføl­ge Klaus Al­lofs har Ni­ck­las Bendt­ner ac­cep­te­ret kon­se­kven­ser­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.