For­ban­de­de fyraft en

Ho­bro er Brønd­bys on­de ånd. Det fak­tum står krystal­klart, eft er jy­der­ne i aft es for tred­je gang slog de blå- gu­le i den­ne sæ­son

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Sø­ren Hang­høj Kristensen srkr@ spor­ten. dk Fo­to: Anders Kjær­bye BTs fod­bold­kom­men­ta­tor

DEJ­LIGT AT MØ­DE BRØND­BY

Et sam­let re­sul­tat på 0- 7 over tre kam­pe mel­lem et hold af fyraf­tensproff er og et hold med Superligaens næst­stør­ste bud­get og en dansk lands­holds­an­fø­rer i trup­pen, er slet ik­ke over­ra­sken­de.

Over­ra­sken­de bli­ver det til gen­gæld, når det på bund­linj­en er fyraft ensproff er­ne, der står til­ba­ge som vin­der­ne med dis­se cif­re.

Så­dan er vir­ke­lig­he­den i Brønd­bys og Ho­bros ind­byr­des for­hold. I eft er­å­ret vandt de jy­ske op­ryk­ke­re to gan­ge med 3- 0. Det var på hjem­me­ba­ne. I aft es kom mira­kel­hol­det til Brønd­by Sta­dion, og selv om det ik­ke blev til end­nu en afk laps­ning af de blå- gu­le fa­vo­rit­ter, blev ud­fal­det det sam­me. Ho­bro vandt og tog for tred­je gang i sæ­so­nen tre po­int fra Brønd­by.

» Der er for­skel­li­ge om­stæn­dig­he­der til hver kamp. Når de tre kam­pe bli­ver lagt sam­men, ser det sam­le­de re­sul­tat skuff en­de ud, og det er vi selv­føl­ge­lig ik­ke til­fred­se med. Men hver kamp har sit eget liv, « si­ger Brønd­by- træ­ner Thomas Frank.

Me­re klar i mælet er Franks chef, der li­ge nu er me­get lang vej til mål­sæt­nin­gen om et mester­skab se­ne­st i 2018.

» Hvis man snak­ker mester­hold, er det ty­de­ligt for en­hver, at dér er vi ik­ke. Det har jeg sagt man­ge gan­ge, og det er pres­sen, der ta­ler det op til, at vi skal væ­re mester­hold. Det skal vi og­så, og det er de æn­drin­ger og mu­lig­he­der, vi har. Thomas har det ved at træ­ne hol­det, og jeg har det ved at hen­te nog­le spil­le­re. Vi er op­mærk­som­me på, hvad det er for mang­ler, vi har. Men vi er ble­vet me­get bed­re, « si­ger sport­s­di­rek­tø­ren.

Sæ­so­nens sø­de­ste sejr

Ho­bro er i høj grad og­så ble­vet bed­re. Ser man iso­le­ret på for­å­ret, er mira­kel­ma­ger­ne Superligaens næst­bed­ste hold blot over­gå­et af duk­se­ne fra FC Midtjyl­land. I går spil­le­de hol­det en no­get nær per­fekt kamp, og selv om de tid­li­ge­re på sæ­so­nen to gan­ge vandt 3- 0 over Brønd­by og end­da sej­re­de med sam­me cif­re over FC Kø­ben­havn i Par­ken, var gårs­da­gens tri­umf sæ­so­nens al­ler­sø­de­ste set fra Jonas Dals træ­ner­sæ­de.

» Vi har drømt om det og hå­bet på det, men jeg hav­de da ik­ke tro­et på det, hvis no­gen hav­de sagt, at vi vil­le slå Brønd­by tre gan­ge. Det­te er må­ske end­da stør­re end 3- 0 i Par­ken, for nu er vi et etab­le­ret Su­per­liga­hold, og de an­dre hold ken­der os og vo­res spil­le­re. Vi stil­ler næ­sten på sam­me må­de hver gang. Der kan ik­ke væ­re no­gen over­ra­skel­ser, men vi har væ­ret go­de og dyg­ti­ge til at sæt­te os op, « si­ger suc­ce­stræ­ne­ren, hvis næ­ste op­ga­ve er mod Superligaens num­mer et, FC Midtjyl­land.

In­gen vil­le ha­ve tro­et det før sæ­so­nen, men i af­tes blev det en re­a­li­tet: Ho­bro har snup­pet al­le ni po­int mod Brønd­by i den­ne sæ­son.

Brønd­by er mile­vidt fra at lig­ne et hold, der kan vin­de mester­ska­bet. Et­hvert hold kan ta­be en kamp – og må­ske og­så to. Men at ta­be til Ho­bro tre gan­ge på en sæ­son un­der­stre­ger, at Brønd­by ik­ke er et top­hold. De lig­ger må­ske num­mer tre i ta­bel­len, men i vir­ke­lig­he­dens ver­den er de langt fra top­pen. Sam­ti­dig bli­ver FCK bed­re og bed­re, og hel­ler ik­ke FCM lig­ner et hold i for­fald. Tvær­ti­mod. Teg­nin­gen til et top­hold i Brønd­by er svær at få øje på, og de kan bli­ve sat end­nu læn­ge­re til­ba­ge til som­mer, når FCK og FCM ta­ger en tur på trans­fer­mar­ke­det.

Brønd­by har haft en rig­tig god pe­ri­o­de op til ne­der­la­get til Ho­bro, så Thomas Franks po­si­tion bur­de ik­ke væ­re til dis­kus­sion. Det tror jeg nu al­li­ge­vel, den er i klu­be­jer Jan Bech An­der­sens tan­ker. Han har næp­pe set de frem­skridt, han har for­ven­tet, og tre ne­der­lag til Ho­bro må sen­de en mas­se spørgs­måls­tegn i kredsløb i hans ho­ved. Er Thomas Frank man­den, der kan fø­re Brønd­by til mester­ska­bet? Bør Brønd­by ha­ve en me­re ru­ti­ne­ret træ­ner med suc­ces og mester­ska­ber på cv’et? Det er ba­re to tan­ker, jeg tror, der spø­ger i hans ho­ve­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.