Me­re tank - min­dre raket

Ni­co­lai Jør­gen­sen drop­per sin ven­stre­kant i FC Kø­ben­havn. Fra nu af ar­bej­der han på at bli­ve fuld­blod­s­an­gri­ber

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MMAANNDDAAGG 2 200. A. PARPIRL I2L0 215015

FC KØ­BEN­HAVN ne­ste år, og der­for er ven­stre­kan­ten i en 4- 4- 2- op­stil­ling lidt for kræ­ven­de. Der er rig­tig man­ge nær­kam­pe og til­ba­ge­løb der­u­de, og jeg ve­jer tæt på 89 ki­lo. Det pas­ser lidt bed­re som an­gri­ber, og det ser jeg mig selv som nu, « si­ger Ni­co­lai Jør­gen­sen.

Ik­ke til­freds

I går blev han på net­op den po­si­tion dob­belt målsco­rer i FC Kø­ben­havns 2- 0- sejr hjem­me mod FC Nord­s­jæl­land. Før­ste scor­ing lig­ne­de præ­cis den må­de, hvor­på An­dreas Cornelius yn­der at sco­re si­ne mål. Via et ind­læg fra ven­stre­ba­ck, ind i det lil­le felt, hvor han så kan kom­me su­sen­de ind. Den op­skrift hav­de Ni­co­lai Jør­gen­sen lånt i Par­ken. trods de to mål, stor­spil­le­de Jør­gen­sen, iføl­ge ham selv, ik­ke.

» Jeg skal sta­dig bli­ve bed­re og bed­re. Jeg får sco­ret to mål i dag ( i går, red.), men egent­ligt spil­ler jeg ik­ke sær­lig godt. I så­dan­ne si­tu­a­tio­ner hand­ler det så om at hu­ske på, hvad der gør mig god, og det er at væ­re yd­myg. Der­for skal jeg ar­bej­de hårdt i hver ene­ste kamp. Det prø­ver jeg at læg­ge på end­nu me­re nu, og det med at kom­me i et gen­pres er ek­stra vig­tigt, når tin­ge­ne ik­ke kø­rer for mig. « Har du mang­let yd­myg­hed? » Jeg er rig­tig yd­myg, selv­om jeg må­ske ik­ke lig­ner det til ti­der. Men det er den­ne yd­myg­hed, der har bragt mig så langt, og den skal jeg hu­ske fremad­ret­tet. Man kan glem­me det lidt, og så må man hi­ve op i sig selv. «

FCK- ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken ved­ken­der sig ger­ne, at der er me­re pres på 24- åri­ge Ni­co­lai Jør­gen­sen, eft er Cornelius’ lang­tids­ska­de. Den kø­ber Jør­gen­sen ik­ke helt.

» Egent­ligt ik­ke. Fak­tisk kom­mer der en end­nu me­re ru­ti­ne­ret spil­ler ind i ste­det for Cor­ner ( Cornelius, red.) i form af De Rid­der, så i prin­cip­pet bur­de pres­set væ­re min­dre på os derop­pe. «

Men det må uund­gå­e­ligt bli­ver me­re kræ­ven­de?

» Det bli­ver selv­føl­ge­lig en prø­vel­se. Det man hel­ler ik­ke ser, når Cor­ner ( Cornelius, red.) spil­ler, er den mas­si­ve ar­bejds­ind­sats, han læg­ger på ba­nen. Han gør det nem­me­re for os an­dre. Men det bli­ver en ek­sa­men for Ste­ve ( De Rid­der, red.). « For ham, ik­ke for dig? » Ja, for ham, ik­ke for mig. For mig er det det sam­me som al­tid, « ly­der det fra Ni­co­lai Jør­gen­sen, der i den kom­men­de uge skal be­sø­ge An­dreas Cornelius.

» Vi har snak­ket sam­men, og han har det eft er for­hol­de­ne godt. Jeg skal ud at be­sø­ge ham i over­mor­gen, og så må vi fi nde på no­get un­der­hold­ning, for han lig­ger ba­re og ke­der sig, og han skal jo lig­ge der no­get tid end­nu, « si­ger Ni­co­lai Jør­gen­sen, der med si­ne to mål i aft es nu er op­pe på ni mål i Su­per­liga­en.

Ni­co­lai Jør­gen­sen, der her ses i in­fight med FCNs Ma­rio Ti­ci­novic, vi­ste med to scor­in­ger, hvem der frem­over skal stå for må­le­ne i FCKtrøj­en. Fo­to: Per Kjær­bye

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.