RID­DERS­HOLM LUKK

Glen Rid­ders­holm hop­per ik­ke med på guld­vog­nen trods FCMs favorable po­si­tion i Su­per­liga­en. Men han læg­ger ik­ke skjul på, at han er over­or­dent­lig stolt over midtjy­der­nes sæ­son

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GULD­FA­VO­RIT Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ bt. dk Glen Rid­ders­holm, FCM SÆ­SO­N­AF­SLUT­NING Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ bt. dk

’ Nu kan det næ­sten ik­ke gå galt’. Den sæt­ning har FC Midtjyl­lands træ­ner, Glen Rid­ders­holm, få­et smidt i ho­ve­d­et me­re end én gang. Men Rid­ders­holm står fast. Han kan ik­ke hug­ges el­ler stik­kes i. Han næg­ter det. Han hop­per ik­ke med på guld­vog­nen før tid, selv­om den hol­der og lu­rer på Her­ning Sta­tion og ba­re ven­ter på, at midtjy­der­ne skal sti­ge om bord.

» Der er rig­tig man­ge i vo­res om­gi­vel­ser, der si­ger, at nu kan det næ­sten ik­ke gå galt. Og der er rig­tig man­ge med en ma­te­ma­tisk stu­den­terek­sa­men, der er be­gyndt at reg­ne på, hvor man­ge po­int der skal til. Det for­sø­ger vi at hol­de os lidt ude af. Vi er nødt til at væ­re yd­my­ge og ha­ve respekt for den kom­men­de mod­stan­der. Vi skal ik­ke la­de os ri­ve med af om­gi­vel­ser­ne og den stem­ning, der bli­ver for­søgt skabt om­kring os. Der er vig­tigt, at vi er me­get af­må­l­te og fo­ku­se­re­de på den næ­ste op­ga­ve, for­di vi ved, at vi har nog­le kon­kur­ren­ter, der og­så præ­ste­rer. Så det er klo­gest for os at væ­re yd­my­ge, og det har vist sig at væ­re en god ide ind­til vi­de­re, « si­ger Rid­ders­holm.

For ham hand­ler det om at hol­de fo­kus på de re­ste­ren­de kam­pe, men han vil dog ger­ne ud­tryk­ke stolt­hed over midtjy­der­nes præ­sta­tion i den­ne sæ­son.

» Vi har ik­ke lagt skjul på, at vo­res mål he­le ti­den har væ­ret, at vi skul­le stå øverst på skam­len, når sæ­so­nen er fær­dig eft er 33 run­der. Det har vi meldt klart ud. Og vi har og­så meldt ud, at vi har øn­sket at øge i for­hold til vo­res kon­kur­ren­ter. Det er vi på vej til, men der er sta­dig­væk man­ge kam­pe end­nu. Vi er gla­de og har en god selv­til­lid, men vi er og­så me­get fo­ku­se­re­de på, at kon­kur­ren­cen med os selv er den vig­tig­ste. Vi er me­get stol­te over, hvad vi præ­ste­ret med 19 sej­re, 3 uaf­gjor­te og 3 ne­der­lag, men vi er langt fra fær­di­ge. «

Me­re til­ba­ge i FCM

Skal man tro Rid­ders­holm, gem­mer midtjy­der­ne sta­dig på me­get me­re. Man­ge ska­der til blandt an­dre pro­fi ler­ne Pio­ne Si­sto, Erik Svi­at­chen­ko og Pet­ter An­der­s­son har for­styr­ret ryt­men, men på den an­den si­de har det og­så tvun­get Midtjyl­land til at væ­re al­si­di­ge, me­ner han.

» Vi har væ­ret nødt til at an­gri­be kam­pe­ne på for­skel­lig vis, for­di de spil­le­re, vi har haft til rå­dig­hed, har haft for­skel­li­ge for­cer. Og det er net­op med for­skel­lig­he­den, at vi har plan­lagt den en­kel­te kamp taktisk. Det har væ­ret me­get til­freds­stil­len­de at se så mo­dent et ud­tryk fra spil­ler­ne, men vi ved og­så, at der er me­re i ven­te for os, hvis vi kan få sat en fast start- 11’ er sam­men. Vi har spil­let ot­te kam­pe i for­å­ret, og det er et im­po­ne­ren­de po­int­gen­nem­snit, vi har le­ve­ret med for­holds­vis so­li­de ind­sat­ser he­le vej­en rundt. Men vi kan med glæ­de og­så se, at vi kan få end­nu fl ere pro­cen­ter ud af vo­res hold. Det er jeg sik­ker på. Vi har sta­dig­væk ik­ke for­løst vo­res ful­de po­ten­ti­a­le, « ly­der det fra Rid­ders­holm, der for en stund dog sta­dig la­der guld­vog­nen hol­de på sta­tio­nen.

MAN­DAG 20. APRIL 2015

Fo­re­stil jer li­ge Stå­le Sol­bak­kens an­sigt, hvis Glen Rid­ders­holm og co. sik­rer sig mester­ska­bet mod FCK på hjem­me­ba­ne i Her­ning. Det kan nem­lig bli­ve vir­ke­lig­hed.

Der er sta­dig ot­te run­der til­ba­ge af Su­per­liga­en – og 24 po­int at spil­le om.

Men det he­le kan bli­ve af­gjort om en må­ned, hvis Midtjyl­land hol­der for­sprin­get på 11 po­int ned til FCK og sam­ti­digt vin­der det ind­byr­des op­gør.

De to hold har i de se­ne­ste run­der fulg­tes no­gen­lun­de ad, og selv­om det te­o­re­tisk kan bli­ve af­gjort før, ty­der det på, at der fal­der en af­gø­rel­se i nøg­le­kam­pen mel­lem de to hold 17. maj, hvor FCM og Rid­ders­holm kan af­gø­re det he­le med en sejr.

Rilwan Has­san ( nr. 36) og co. er godt på vej mod det dan­ske mester­skab - men træ­ner Glen Rid­ders­holm ( her­un­der til ven­stre) la­der sig ik­ke ri­ve med. » Vi fo­ku­se­rer på næ­ste kamp, « ly­der det fra træ­ne­ren. Fo­to: Claus Fi­sker, Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.