Stå­le den 1. af Dan­mark

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

STÅ­LE SOL­BAK­KEN FOR­BLI­VER FCK- træ­ner frem til som­me­ren 2018. I hvert fald hvis den kon­trakt, han lør­dag sig­ne­re­de, føl­ges helt til dørs. FC Kø­ben­havn valg­te at kom­me al­le mu­li­ge spe­ku­la­tio­ner om land­stræ­nerjob el­ler klub­ber i ud­lan­det i mø­de ved at gi­ve nord­man­den en ny aft ale godt et år in­den, hans gam­le kon­trakt løb ud. FOR FOLK MED hang til FC Kø­ben­havn er nyhe­den om Sol­bak­kens for­læn­gel­se for­ry­gen­de. Aft alen sik­rer den kon­ti­nu­i­tet, der er det bed­ste vå­ben i jag­ten på re­sul­ta­ter og mester­ska­ber.

Jeg har stor respekt for Stå­le Sol­bak­ken. Bå­de for per­so­nen og træ­ne­ren. Han har skabt be­mær­kel­ses­vær­di­ge re­sul­ta­ter, men han har og­så – i nu to om­gan­ge – skabt en po­si­tiv ånd af åben­hed, ær­lig­hed og end­da hu­mor om­kring FC Kø­ben­havn. Det er bå­de respek­tind­g­y­den­de og en sjæl­den­hed i dansk fod­bold. KOM­BI­NA­TIO­NEN AF DEN fag­li­ge dyg­tig­hed, re­sul­ta­ter­ne og den ånd, han ska­ber, gør Stå­le Sol­bak­ken til min fo­re­truk­ne kan­di­dat som Dan­marks næ­ste land­stræ­ner. Han har al­le værk­tø­jer­ne til at me­stre job­bet, sam­ti­dig med at han er me­re prag­ma­tisk end ek­sem­pel­vis Mi­cha­el Laud­rup og Kasper Hjul­mand. De to fa­vo­rit­ter til job­bet har i mi­ne øj­ne hul­ler i pro­fi len, der slår ud på en­ten det ene el­ler det an­det pa­ra­me­ter. De hul­ler har Sol­bak­ken ik­ke.

Stå­le Sol­bak­ken bør som mini­mum væ­re kan­di­dat til job­bet uan­set hans kon­trakt­li­ge for­plig­tel­ser i FC Kø­ben­havn. Men med for­læn­gel­sen lør­dag mor­gen er det me­re usik­kert, om han over­ho­ve­det vil væ­re at fi nde i Claus Bret­ton- Mey­ers tan­ker. ALT DET ER spe­ku­la­tion. For Stå­le Sol­bak­ken hand­ler alt li­ge nu om FC Kø­ben­havn og om at vin­de tro­nen til­ba­ge i dansk fod­bold.

Sol­bak­kens mål for det næ­ste år er klart. FCM skal væl­tes. Væk fra den top, de har nå­et ved at ko­pi­e­re FCKs kon­cept om in­ve­ste­rin­ger og kon­ti­nu­i­tet på træ­ner­po­sten. JEG ER IK­KE i tvivl om, at net­op det fak­tum, at FCK net­op nu blot er num­mer to eft er FC Midtjyl­land har haft be­tyd­ning for nord­man­dens for­læn­gel­se. Han vil un­der in­gen om­stæn­dig­he­der hop­pe fra po­sten uden først at ha­ve væl­tet FC Midtjyl­lands dan­ske mod­sæt­ning, Glen Rid­ders­holm, ned på den hår­de he­dejord. Sol­bak­ken kan ik­ke to­le­re­re at se sig slå­et på lang sigt af Rid­ders­holm. Det pas­ser gan­ske en­kelt ik­ke ind i hans selv­bil­le­de. Net­op der­for pas­ser han så per­fekt til FC Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.