Chan­ce­fat­tig nul­lert i Oden­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hver­ken OB el­ler Søn­derjy­skE skab­te de helt sto­re chan­cer, og der­med kan in­gen til­la­de sig at væ­re util­fred­se med 0- 0- re­sul­ta­tet.

Det før­ste kvar­ter for­løb uden et sær­ligt højt tem­po, men med en del nær­kam­pe. Før­ste stør­re mu­lig­hed kom eft er 18 mi­nut­ter til Bjørn Paul­sen, der hav­de en god ho­ved­støds­mu­lig­hed om­kring det lil­le felt .

Eft er et lil­le over­tag til Søn­derjy­skE kom OB bed­re ind i kam­pen. Da­ni­el Hø­egh var tæt på at snit­te bol­den for­bi må­l­mand Ma­rin Sken­der og hen til en fri Thomas Dal­gaard, men Sken­der fi k bok­set væk.

An­den halv­legs før­ste dra­ma­ti­ske hæn­del­se kom eft er 50 mi­nut­ter, da Da­ni­el Jensen blev fæl­det i fel­tet, men dom­me­ren vin­ke­de af­vær­gen­de. El­lers fort­sat­te an­den halv­leg, hvor før­ste halv­leg slap med mas­ser af du­el­ler. Dog hav­de Søn­derjy­skE igen et lil­le over­tag med fl est til­løb til chan­cer. Først i de sid­ste mi­nut­ter do­mi­ne­ren­de OB, men li­ge­som ude­hol­det kun­ne de ik­ke rig­tig om­sæt­te det lil­le spi­lover­tag til sto­re chan­cer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.