Jør­gen­sen træ­der til for Cornelius

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eft er den al­vor­li­ge an­kel­ska­de til An­dreas Cornelius i den for­ri­ge kamp mod Sil­ke­borg har FC Kø­ben­havn- ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken al­le­re­de meldt ud, at kø­ben­hav­ner­ne skal på jagt eft er end­nu en an­gri­ber til som­mer, når trans­fer­vin­du­et åb­ner igen.

I re­sten af den­ne sæ­son må de an­dre off en­si­ve spil­le­re i trup­pen dog træ­de til. Det gjor­de Ni­co­lai Jør­gen­sen i aft es med to mål.

Hjem­me­hol­det i Par­ken præ­ste­re­de el­lers ik­ke op­ti­malt i før­ste halv­leg. Det for­ven­te­de pres på FC Nord­s­jæl­land kom al­drig, og lang­somt kun­ne gæ­ster­ne der­for små­spil­le sig ind i kam­pen.

FC Nord­s­jæl­land blev dog al­drig al­vor­ligt far­li­ge, og så kom FC Kø­ben­havn i ste­det til­ba­ge og sat­te sig tungt på op­gø­ret. Kort før pau­sen kun­ne Ni­co­lai Jør­gen­sen så­le­des sti­ge til vej­rs i fel­tet og he­a­de FCK i front, in­den han fem mi­nut­ter se­ne­re gjor­de det til det 2- 0, som og­så blev slut­re­sul­tat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.