For­vent­nin­ger­ne stop­per ik­ke ved DM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Keld Navn­toft

STÅ­LE SOL­BAK­KEN HAR få­et for­læn­get sin kon­trakt i FC Kø­ben­havn, og det med­fø­rer, at for­vent­nin­ger­ne til re­sul­ta­ter­ne vil vok­se i åre­ne frem­over. Der vil væ­re en for­vent­ning om, at der skal hen­tes et mester­skab, og at man i in­ter­na­tio­na­le kam­pe ik­ke bli­ver over­ra­sket i sam­me grad, som man blev mod ek­sem­pel­vis Brug­ge. SOL­BAK­KENS PO­SI­TION ER jo uan­fæg­tet i klub­ben som over­ord­net sport­s­lig an­svar­lig og med et bud­get, der gi­vet­vis vil væ­re liga­ens stør­ste. Der­med er mu­lig­he­der­ne for at hen­te spil­le­re fra en an­den hyl­de end kon­kur­ren­ter­ne langt stør­re. Det er klub­bens selv­for­stå­el­se: at man kan vin­de i Dan­mark og til­hø­re sub­top­pen i Eu­ro­pa. JEG TROR IK­KE, at det hold, Stå­le Sol­bak­ken vil stå i spid­sen for den kom­men­de sæ­son, i ud­gangs­punk­tet vil ha­ve en an­den fi lo­so­fi end den, vi ser nu. Men det, der vil de­fi ne­re ud­tryk­ket yder­li­ge­re, er de spil­le­re, han hen­ter, og de­res ev­ner til at ud­fol­de de­res in­di­vi­du­el­le po­ten­ti­a­le. Grund­tan­ken vil sta­dig væ­re en zo­ne­for­sva­ren­de, ag­gres­siv og bol­dero­bren­de 4- 4- 2 el­ler 4- 4- 1- 1 i Eu­ro­pa - for­ma­tion. BA­CK­ER SKAL STA­DIG dob­le på kan­ter­ne, kant­spil­ler­ne skal sø­ge ind i ba­nen og af­slut­te i stil med Ni­co­lai Jør­gen­sen, og an­gri­ber­ne skal fordele an­sva­ret, så den ene kan vin­de ho­ved­spils­du­el­ler, mens den an­den kan sø­ge dybt, så der kon­se­kvent er for­skel­li­ge op­spils­mu­lig­he­der. Her er man godt på vej, og yder­li­ge­re for­stærk­nin­ger vil og­så væ­re hen­tet til den stil. Det er så de­res in­di­vi­du­el­le fær­dig­he­der, der skal læg­ge yder­li­ge­re på. Og her ta­ler vi om en kva­li­tet, der er høj. Så høj, at det er de fær­re­ste Su­per­lig­a­spil­le­re, der kan for­stær­ke hol­det næv­ne­vær­digt. STÅ­LE SOL­BAK­KEN ER en ek­stremt en­ga­ge­ret og li­den­ska­be­lig træ­ner. Ik­ke kun når det hand­ler om FCK, men i fod­bold ge­ne­relt. Det var han som spil­ler, og det er han som træ­ner. HAN ER VE­LUD­DAN­NET af træ­ne­re i sin ak­ti­ve kar­ri­e­re og har selv­føl­ge­lig og­så gjort sig si­ne tan­ker eft er­føl­gen­de. For tag ik­ke fejl - er man op­dra­get i den nor­ske ånd, så fyl­der det tak­ti­ske aspekt me­get. Med tan­ke på hvor elen­di­ge kli­ma­ti­ske for­hold, der er i Nor­ge, har man al­tid væ­ret klar over, at man måt­te ud­nyt­te an­dre pa­ra­me­tre, her­un­der det tak­ti­ske ele­ment, mod in­ter­na­tio­na­le mod­stan­de­re. Det har væ­ret med til at for­me Stå­le Sol­bak­ken.

JEG VAR AN­FØ­RER

un­der Stå­le Sol- bak­ken i Ham Kam, da han fi k bud­det fra FC Kø­ben­havn. Der var et stærkt bånd mel­lem ham og klub­ben, især på grund af Flem­m­ing Øster­gaard, selv om det kun blev til 16 kam­pe som ak­tiv. Da FCK kon­tak­te­de Stå­le Sol­bak­ken, hav­de han kun væ­ret ch­eftræ­ner i tre år, men i mi­ne øj­ne var han al­li­ge­vel op­lagt. DER ER NA­TUR­LIG­VIS sket en del med Sol­bak­ken som træ­ner gen­nem ti­den. I min op­tik er for­skel­len fra hans før­ste hold til hans sid­ste hold i den før­ste træ­ner­pe­ri­o­de stør­re end den ud­vik­ling, han si­den har væ­ret igen­nem. I be­gyn­del­sen var det en so­lid de­fen­siv, lidt i stil med Hans Ba­cke, der var ud­gangs­punk­tet, selv om Stå­le Sol­bak­ken nok iden­ti­fi ce­rer sig me­re med Roy Hod­g­son. Over tid fi k in­di­vi­du­a­li­ster­ne me­re be­tyd­ning, og der­for blev spil­lesti­len me­re se­vær­dig. DEN NU­VÆ­REN­DE STIL er en blan­ding, sy­nes jeg. Jeg er sik­ker på, at Stå­le Sol­bak­ken øn­sker et me­re over­be­vi­sen­de ind­tryk, men det, man sav­ner, er, at pro­fi ler­ne på hol­det i hø­je­re grad er i stand til at funkle. Ni­co­lai Jør­gen­sen med den dår­li­ge ska­des­hi­sto­rik var man for afh æn­gi­ge af i eft er­å­ret, og An­dreas Cornelius var ind­til sin ska­de langt fra den form, han for­lod klub­ben i. Så kam­pe, der skul­le vin­des 2- 0, har ko­stet po­int el­ler er ble­vet til smal­le sej­re. De sid­ste 10 pro­cent har mang­let, for der bor me­re i hol­det end det, vi har set. JEG ME­NER OG­SÅ, der er al mu­lig grund til at tro, at Stå­le Sol­bak­ken er ble­vet en bed­re træ­ner - og en klo­ge­re mand - af si­ne op­hold i Tys­kland og Eng­land. Når man kom­mer igen­nem den ty­pe op­le­vel­ser, er man styr­ket af er­fa­rin­ger­ne. Og jeg min­der om, at Sol­bak­ken i den­ne om­gang har haft hol­det i lidt over et år, og der­med ik­ke har haft li­ge så lang tid til at sæt­te sit præg på hol­det. DET VIL GI­VET­VIS kom­men­de sæ­son.

æn­dre sig i den

Stå­le Sol­bak­ken har for­læn­get sin kon­trakt i FC Kø­ben­havn ind­til 2018.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.