Fie Ud­by vil vind

Ro­e­ren Fie Ud­bys sats­ning på næ­ste års olym­pi­ske le­ge i Rio de Ja­neiro ko­ster dansk idræt en år­lig ud­gift på en halv mio. kro­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GULD- ASPIRANT Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

Hvor man­ge pen­ge om året skal der til, for at en sølvvin­der ved OL i London 2012 kan næ­re et re­a­li­stisk håb om og­så at vin­de me­dal­je ved det eft er­føl­gen­de OL i Rio de Ja­neiro 2016?

Spør­ger man ro­e­ren Fie Ud­by, der i sing­lescul­ler i London sik­re­de sig en im­po­ne­ren­de an­den­plads, er sva­ret klart: Aar­hus, hvor nyhe­den om, at Dansk Su­per­mar­ked i 2015 og 2016 do­ne­rer i alt 30 mio. kro­ner til de dan­ske at­le­ters OL- for­be­re­del­ser, blev lan­ce­ret

» Med dis­se pen­ge får vi mu­lig­hed for at op­ti­me­re træ­nin­gen. Det be­ty­der, at vo­res chan­ce for at kæm­pe med om me­dal­jer­ne i Rio er for­bed­ret væ­sent­ligt. Hvad an­går mig selv, ro­er jeg i en båd, der ko­ster 100.000 kro­ner, og som gan­ske en­kelt ik­ke kan væ­re bed­re. Går det skævt for mig i Rio, kan jeg i hvert fald ik­ke brok­ke mig over ud­sty­ret, « si­ger Fie Ud­by.

Me­dal­jedrøm­me

Men hun har hel­ler ik­ke tænkt sig at skuff e de per­so­ner i Team Dan­mark og DIF, der har be­slut­tet, at hun er værd at spen­de­re en min­dre for­mue på.

» Jeg vil vin­de OL- guld i Rio. Det er må­let. For­hå­bent­lig lyk­kes mis­sio­nen. I hvert fald er mi­ne te­stre­sul­ta­ter un­der træ­nin­gen bed­re nu, end til­fæl­det var før OL i London. Men selv­føl­ge­lig kan jeg in­tet ga­ran­te­re. For ek­sem­pel er det ude af mi­ne hæn­der, om rus­ser­ne, som de tid­li­ge­re har g j o r t , plud­se­lig op­fi n- der en ny do­ping- me­to­de, der ik­ke kan spo­res af kon­trol­lan­ter­ne, « si­ger Fie Ud­by.

Fa­mi­li­en hjæl­per

Op til OL i London bo­e­de Fie Ud­by i Brøns­høj, men for to år si­den fl yt­te­de hun til­ba­ge til hjem­by­en Ho­bro.

» Det er godt at ha­ve ven­ner. Men det er end­nu bed­re at ha­ve fa­mi­lie. I hvert fald når man, som jeg, er mor til en dreng, der snart bli­ver to år. Hvis jeg sta­dig bo­e­de i Kø­ben­havns- om­rå­det, vil­le det ha­ve væ­ret svært for mig at få hver­da­gen til at hæn­ge sam­men. I Ho­bro er det an­der­le­des. Her kan jeg få fa­mi­li­en til at hjæl­pe min mand med at pas­se vo­res søn, når jeg for ek­sem­pel skal på træ­nings­lejr i Portu­gal el­ler et par da­ge til Bags­værd for at træ­ne på eli­te­cen­tret, « si­ger Fie Ud­by.

Ved ro­er­nes VM 30. au­gust til 6. sep­tem­ber 2015 i den syd­fran­ske by Ai­gu­e­be­let­te får hun før­ste chan­ce for at ind­lø­se OL- bil­let­ten.

» Jeg skal i top 9. Men kik­ser jeg, er der en ny kva­li­fi ka­tions­mu­lig­hed ved en re­gat­ta i Luzern ( i 2016, red.), « si­ger Fie Ud­by.

Hun er ik­ke den ene­ste, som Dansk For­e­ning for Rosport reg­ner med at sen­de til OL

» I London hav­de vi fem bå­de med. Tre af dis­se vandt me­dal­je. Når det går løs i Rio, hå­ber vi på at væ­re re­præ­sen­te­ret med seks- syv bå­de. Vi skal ger­ne hjem med me­dal­jer igen, og Fie Ud­by er én af dem, vi har hø­je for­vent­nin­ger til, « si­ger sport­s­chef Lars Chri­sti­an­sen. FIE UD­BY: Født: 23. april 1985 i Ho­bro Æg­te­stand: Gift og mor til Thor på snart to år

re­sul­tat: Sølv ved OL i London 2012 i kvin­der­nes sing­lescul­ler. Bron­ze ved EM i 2011. Fjer­de­plads ved VM i 2008.

Bed­ste

.

MAN­DAG 20. APRIL 2015

Eli­te­ro­er Fie Ud­by er blandt de at­le­ter, der får glæ­de af øko­no­misk støt­te fra Dansk Idræts­for­bund un­der for­be­re­del­ser­ne til OL i Rio de Ja­neiro til næ­ste år.

Fo­to: Bo Am­strup

Fie Ud­by, da hun vandt sølv ved OL i

London i 2012. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.