Dansk OL- sats­ning ko­ster kas­sen ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SUC­CESKRI­TE­RI­UM Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk Ni­els Ny­gaard, for­mand i DIF

At­le­ter­ne skal ero­bre mindst 10 me­dal­jer. El­lers vil jeg kal­de for en skuf­fel­se

Mål­sæt­nin­gen for den dan­ske del­ta­gel­se ved næ­ste års OL i den bra­si­li­an­ske stor­by Rio de Ja­neiro er på plads.

» At­le­ter­ne skal ero­bre mindst 10 me­dal­jer. El­lers vil jeg kal­de for en skuf­fel­se, « si­ger DIF­for­mand Ni­els Ny­gaard.

Han be­grun­der sin ud­ta­lel­se med, at dansk idræt de se­ne­ste år har kla­ret sig flot in­ter­na­tio­nalt. I fjor vandt man ek­sem­pel­vis ot­te VMog 25 EM- guld­me­dal­jer i olym­pi­ske di­sci­pli­ner.

Ud­byt­tet le­ver op til de for­vent­nin­ger, den mas­si­ve strøm af pen­ge fra idrætsor­ga­ni­sa­tio­ner­ne til at­le­ter­ne stil­ler:

Mens Team Dan­marks støt­te til spe­ci­al­for­bun­de­ne i 2015 er bud­get­te­ret til 96,5 mio. kro­ner, an­ven­der DIF cen­tralt og til spe­ci­al­for­bun­de­ne cir­ka 300 mio. kro­ner.

Læg­ger man dis­se tal sam­men, og sam­men­hol­der man det med am­bi­tio­nen om 10 vund­ne OL- me­dal­jer, vil hver top­præ­sta­tion i gen­nem­snit ha­ve ko­stet en år­lig in­ve­ste­ring på 40 mio. kro­ner.

» Men så­dan kan man ik­ke reg­ne det ud. Vi støt­ter jo langt fle­re end de at­le­ter, der kva­li­fi­ce­rer sig til OL, « si­ger Frank Jensen, der er be­sty­rel­ses­for­mand i Team Dan­mark.

Tred­je­plads skal be­va­res

Na­tur­lig­vis har han det fint med, at dan­ske idræts­folk glo­balt set er nog­le, man reg­ner med.

» Det skyl­des ik­ke mindst vo­res unik­ke for­e­nings­mo­del. Her er ta­len­t­ud­vik­lin­gen i top. Men vil vi på ver­dens­plan be­va­re vo­res tred­je­plads på li­sten over lan­de med mak­si­mum 10 mio. ind­byg­ge­re, der le­ve­rer de bed­ste sport­s­re­sul­ta­ter, kræ­ves der po­li­tisk ak­tion. Det skal ik­ke ly­de som et op­råb om, at de skal gi­ve os fle­re pen­ge. Dem vil al­le jo ger­ne ha­ve man­ge af. Men po­li­ti­ker­ne må be­stem­me sig for, om eli­tei­dræt­ten i Dan­mark fremad­ret­tet skal ha­ve sær­ligt fo­kus. I læng­den kan vi ik­ke hol­de til, at den støt­te, som vo­res to­pat­le­ter til­by­des, er væ­sent­ligt min­dre end sam­men­lig­ne­li­ge lan­de, « si­ger Frank Jensen og hen­vi­ser til den ’ Spliss- rap­port’, som Idræt­tens Ana­ly­se­in­sti­tut har la­vet.

Den­ne vi­ser, at Dan­mark, Portu­gal og Spa­ni­en i pe­ri­o­den 2001- 2012 har in­ve­ste­ret min­dre i eli­tei­dræt end lan­de som ek­sem­pel­vis Bel­gi­en, Fin­land, Hol­land, Schweiz og Ca­na­da.

De dan­ske OL- at­le­ter skal hø­ste 10 me­dal­jer ved OL i 2016 for at le­ve op til Dansk Idræts­for­bunds for­vent­ning. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.