Team- or­drer­nes ke­de­li­ge ry

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: EPA

DEN RE­GE­REN­DE ver­dens­me­ster, Lewis Ha­milt­on, vandt Ba­hrains Grand Prix for­an Ki­mi Raik­ko­nen ( Fer­ra­ri) og sin Mer­ce­des- team­kam­me­rat Ni­co Ros­berg. Det var eng­læn­de­rens tred­je 2015- sejr af fi re mu­li­ge, og han vir­ker godt på vej til at for­sva­re sin 2014- ti­tel. SELV­OM DET BLOT var årets fj er­de løb, var Ba­hrains Grand Prix nok Ni­co Ros­bergs sid­ste chan­ce for at bli­ve ver­dens­me­ster: Med 27 po­int fær­re end Mer­ce­des- mak­ker Lewis Ha­milt­on ( og kun ét me­re end Fer­ra­ris Se­ba­sti­an Vet­tel) ri­si­ke­rer ty­ske­ren nu at bli­ve sat fast i en an­den­kø­rer- rol­le.

Sid­ste år fi k Mer­ce­des- kø­rer­ne frit løb mod VM- tit­len, og sto­re de­le af sæ­so­nen var præ­get af en fa­sci­ne­ren­de fi ght mel­lem Ros­berg og Ha­milt­on. I år er der ik­ke læn­ge­re råd til den luksus, det er at la­de to team­kam­me­ra­ter slås ind­byr­des. Det var o. k. i 2014, for da var Mer­ce­des så over­leg­ne, at Ros­berg og Ha­milt­on kun­ne ta­ge po­int fra hin­an­den, stø­de sam- men et par gan­ge – og al­li­ge­vel vin­de VM over­le­gent.

Team- or­drer har al­tid haft et ke­de­ligt ry i For­mel 1. Mer­ce­des score­de i 2014 der­for man­ge PRpo­int ved de­res åben­ly­se po­li­tik om at la­de de sport­s­li­ge hen­syn ve­je tun­gest og gi­ve Ros­berg og Ha­milt­on frit løb. Men med et Fer­ra­ri- team, der ryk­ker tæt­te­re og tæt­te­re på, ven­tes det nu, at Mer­ce­des skru­er ned for re­to­rik­ken, og ind­fø­rer en el­ler an­den form for team- or­drer, der fast­lå­ser Ros­berg i en an­den­kø­rer- rol­le. Der er sim­pelt­hen ik­ke læn­ge­re tek­nisk over­skud til, at de to Mer­ce­des- kørere kan ta­ge po­int fra hin­an­den – så kan det en­de med, at Vet­tel og Fer­ra­ri kø­rer med VM- tit­len.

Mer­ce­des- le­del­sen ved alt for godt, hvad der kan ske, hvis der kæm­pes for hårdt på de in­dre linjer. I 2007 hav­de ty­sker­nes da­væ­ren­de part­ner- team McLa­ren årets bed­ste bil. McLa­ren gav de­res da­væ­ren­de kørere Fer­nan­do Alonso og Lewis Ha­milt­on frit løb – med det re­sul­tat at de ge­ne­re­de hin­an­den så me­get, at Ki­mi Raik- ko­nen i Fer­ra­ri kun­ne kø­re med om ver­dens­mester­ska­bet.

Spørgs­må­let er, hvor åben­ly­se Mer­ce­des’ team- or­drer bli­ver. Hos Fer­ra­ri har man al­tid spil­let med helt åb­ne kort: Team- or­drer er en del af ga­met og bru­ges uhæm­met. Det har gi­vet Fer­ra­ri et ry for at ma­ni­p­u­le­re med re­sul­ta­ter­ne, og i Østrig 2002 blev ’ Den Stej­len­de Hin­gst’ yderst upo­pu­lær, da Fer­ra­ris da­væ­ren­de team­chef, Je­an Todt, gav Ru­bens Bar­ri­chel­lo be- sked på at la­de Mi­cha­el Schu­ma­cher kom­me for­bi og vin­de lø­bet. Bra­si­li­a­ne­ren, der sy­nes, det var me­get tid­ligt på sæ­so­nen at ud­ste­de team- or­drer ( Østrigs grand­prix var det sjet­te af 17 løb) fulg­te or­dren, men ven­te­de til al­ler­sid­ste sving med at vin­ke ty­ske­ren for­bi. Det var åben­lyst, at det ik­ke var den hur­tig­ste Fer­ra­ri- kø­rer på da­gen, der vandt, og un­der sej­rs­ce­re­mo­ni­en blev Fer­ra­ri- kø­rer­ne mødt med en pi­be­kon­cert. Det in­ter­na­tio­na­le bilsports- for­bund, FIA, gik ind i sa­gen, idøm­te Fer­ra­ri en bå­de på en mil­li­on ame­ri­kan­ske dol­lar og ind­før­te et de­ci­de­ret for­bud mod team- or­drer.

Men det vi­ste sig hur­tigt umu­ligt at hånd­hæ­ve. I en høj­tek­no­lo­gisk sport som For­mel 1 er det let at fa­ke et min­dre pro­blem for at hæm­me den ene kø­rer. Man kan og­så gi­ve den kø­rer, der skal hol­des til­ba­ge, en min­dre god stra­te­gi – el­ler li­ge­frem sin­ke ham et par se­kun­der un­der et pit- stop. FIA, der i dag har selv­sam­me Je­an Todt som præ­si­dent, har der­for nu en me­re prag­ma­tisk til­gang til he­le team- or­dre- pro­ble­ma­tik­ken: Det er ik­ke for­budt – men hvis de ud­fø­res for åben­lyst ( à la Fer­ra­ri i Østrig 2002) har man en gum­mi­pa­ra­graf om, at del­ta­ger­ne ik­ke må brin­ge spor­ten i miskre­dit.

Mer­ce­des- le­del­sen er alt for ele­gant og re­gel­ret til at kom­me i ka­ram­bo­la­ge med FIA. Al­li­ge­vel er der næp­pe tvivl om, at der med det sti­gen­de pres fra Fer­ra­ri før el­ler si­den kom­mer team- or­drer fra ty­sker­ne. Og at Ni­co Ros­berg bli­ver an­den­kø­rer.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Lewis Ha­milt­on ( tv.) fejrer sej­ren i Ba­hrains Grand Prix ved si­den af hold­kam­me­ra­ten Ni­co Ros­berg, der end­te på tred­je­plad­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.