’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk Mi­chal Kwi­at­kowski Fo­to: EPA

LYS FREM­TID

Han er kun 24 år men har al­le­re­de et ver­dens­mester­skab og nu og­så en for­års­klas­si­ker- sejr på cv’et. Cy­kel­ver­de­nen lig­ger for fød­der­ne af pol­ske Mi­chal Kwi­at­kowski ( Etixx- Qu­i­ck­Step), der i går tram­pe­de ui­mod­ståe­ligt fra kon­kur­ren­ter­ne på de sid­ste me­ter af den hol­land­ske for­års­klas­si­ker Am­stel Gold Ra­ce.

» Jeg kan ik­ke be­skri­ve mi­ne fø­lel­ser. Det er vir­ke­lig fan­ta­stisk, og jeg vil ba­re ny­de det. Jeg har vir­ke­lig pres­set på for en stor sejr si­den be­gyn­del­sen af sæ­so­nen. Jeg var tæt på i Pa­ris- Ni­ce, i Al­gar­ve og i de tid­li­ge­re klas­si­ke­re. Det er be­stemt in­gen sim­pel ting at gø­re, og i dag ( i går, red.) var en fan­ta­stisk dag at vin­de en klas­si­ker på, « sag­de den un­ge po­lak til Cycling­news ef­ter sej­ren.

Sej­ren var en stor let­tel­se for Kwi­at­kowskis hold, Etixx- Qu­i­ck­Step, der fem gan­ge har måt­tet ta­ge til tak­ke med det næ­stø­ver­ste trin på præ­miepo­di­er­ne i den­ne sæ­son. Fru­stre­ren­de for hol­det, der i de to fo­re­gå­en­de sæ­so­ner har væ­ret det mest vin­den­de mand­skab.

Prik­ken over i’et

Kwi­at­kowski har dog ik­ke følt no­get ek­stra­or­di­nært pres på si­ne skul­dre for at sik­re hol­dets før­ste sejr.

» Jeg læg­ger al­tid pres på mig selv. Der er ik­ke no­get pres fra hol­det. Den før­ste del af sæ­so­nen var vir­ke­lig suc­ces­fuld, og hol­det kan væ­re til­freds med an­den­plad­ser­ne i Flan­dern ( Rundt, red.) og Rou­baix ( Pa­ris- Rou­baix, red.). Det be­vi­ser, at vi har for­søgt at vin­de lø­be­ne. I dag sat­te vi så ba­re prik­ken over i’et, « sag­de Kwi­at­kowski.

Af­slut­nin­gen blev et stu­die i mæl­ke­sy­re, hvor bel­gi­ske Phi­lip­pe Gil­bert ( BMC) for­søg­te at knu­se si­ne mod­stan­de­re på den sid­ste tur op ad Cau­bergstig­nin­gen. Men mis­sio­nen mis­lyk­ke­des, og det end­te med en stor spurt, som blandt an­dre hav­de del­ta­gel­se af dan­ske Jakob Fuglsang ( Asta­na). Og her var den pol­ske ver­dens­me­ster stær­ke­st.

Po­lak­ken vandt for­an Alejan­dro Val­ver­de ( Mo­vistar) og au­stral­ske Mi­cha­el Mat­t­hews ( Ori­ca- Gre­e­nEd­ge).

Stærk kvar­tet i ud­brud

Det lig­ne­de el­lers en af­gø­rel­se, da et stærkt fi­re­mands­ud­brud 30 ki­lo­me­ter før mål­stre­gen fik slå­et et fint hul til fel­tet. Blandt ud­bry­der­ne var så stær­ke nav­ne som Tour de Fran­ce- vin­de­ren Vin­cen­zo Ni­ba­li ( Asta­na) og den ty­ske tem­po- kon­ge To­ny Martin ( Etixx- Qu­i­ck­Step).

Men ved fo­den af den næst­sid­ste tur op ad den fryg­te­de Cau­berg- stig­ning åd fel­tet sig ind på ud­bry­der­ne. Og selv om især To­ny Martin strit­te­de imod, blev det pro­mi­nen­te ud­brud op­slugt af fel­tet.

Med syv ki­lo­me­ter til­ba­ge tog en vel­kø­ren­de Jakob Fuglsang chan­cen og stak af­sted.

VIN­DE­RE I 2015

Jeg kan ik­ke be­skri­ve mi­ne fø­lel­ser. Det er vir­ke­ligt fan­ta­stisk

DE KOM

først i for­års­klas­si­ker­ne

MILA­NO- SAN­RE­MO:

Jo­hn De­gen­kolb

FLAN­DERN RUNDT:

Ale­xan­der Kri­stoff

PA­RIS- ROU­BAIX:

Jo­hn De­gen­kolb

AM­STEL GOLD RA­CE:

Mi­chal Kwi­at­kowski Han fik BMCs Greg Van Aver­ma­et med på slæb. Desvær­re for dan­ske­ren var der ik­ke me­get hjælp at hen­te fra sin død­træt­te føl­ge­s­vend, og med fi­re ki­lo­me­ter til­ba­ge var der igen sam­ling.

Lø­bet hav­de i øv­rigt del­ta­gel­se af det dan­ske hold Team Cult Ener­gy, der tid­ligt i lø­bet sik­re­de sig god og vær­di­fuld tv- tid ved at ha­ve ty­ske Li­nus Ger­de­mann med i et læn­ge­re og sejlivet ud­brud.

Po­lak­ken Mi­chal Kwi­at­kowski fra Etixx- Qu­i­ck­Step fejrer sej­ren, da han kø­rer først over mål­stre­gen i Am­stel Gold Ra­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.