Bjer­re­gaard slut­te­de fint af i Ki­na

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det blev til en delt 15. plads for Lucas Bjer­re­gaard i Ki­na. Dan­ske­ren gik sid­ste run­de i fem slag un­der par.

På sid­ste­da­gen af Eu­ro­pe­an Tour- tur­ne­rin­gen Shen­zhen In­ter­na­tio­nal præ­ste­re­de dan­ske­ren seks bir­di­es og en en­kelt bo­gey. I fre­da­gens an­den run­de hav­de han sam­me sco­re, men slø­je ind­sat­ser tors­dag og lør­dag gør, at det ik­ke ræk­ker til en pla­ce­ring helt i top.

Tur­ne­rin­gens an­den dan­sker, Mor­ten Ørum Mad­sen, hav­de en ka­ta­stro­fal søn­dag i Ki­na - i hvert fald på de før­ste ni hul­ler. Her dum­me­de han sig med to dob­belt­bo­geys og en en­kelt trip­le- bo­gey, men fik dog ret­tet lidt op på sit spil, så han slut­te­de run­den i fi­re slag over par. Med en sam­let sco­re på fi­re slag over par slut­ter han som delt num­mer 56.

Kira­dech Ap­hi­bar­n­rat fra Thailand vandt tur­ne­rin­gen ef­ter om­spil mod Hao- Tong Li fra Ki­na.

Med den an­den sejr ud af to mu­li­ge på hjem­me­ba­ne fik Fre­de­rik Andersen og Ana­heim Ducks en for­nuf­tig fø­ring i play­of­f­se­ri­en mod Win­nipeg Jets. Den dan­ske må­l­mand var en so­lid sid­ste skan­se med en red­nings­pro­cent på 96,6 med 28 red­nin­ger på 29 skud i 2- 1- sej­ren over Jets tid­ligt i går mor­ges. Sej­ren kom dog først i hus med 21 se­kun­der til­ba­ge af tred­je pe­ri­o­de, da 24- åri­ge sven­ske Jakob Sil­f­ver­berg fandt vej til net­ma­sker­ne med et skud i det kor­te hjør­ne.

» Vi var me­get stær­ke i tred­je pe­ri­o­de. Det er ik­ke så tit, vi kan gø­re det. At sco­re med 21 se­kun­der til­ba­ge er stort. Jeg er me­get lyk­ke­lig, « sag­de Sil­f­ver­berg.

14 må­l­mænd har stå­et me­re end 100 mi­nut­ter for de­res hold i lø­bet af de to før­ste kam­pe i slut­spil­let, og Fre­de­rik Andersen kan glæ­de sig over at top­pe li­ster­ne, bå­de når man ser på red­nings­pro­cent og mål imod pr. kamp. Med 94,6 er han 0,3 pro­cent bed­re end Van­co­u­ver Ca­nucks’ Ed­die Läck på an­den­plad­sen i red­nings­pro­cent, og den dan­ske må­l­mand har i snit luk­ket 1,50 mål ind mod blandt an­dre Läcks 1,51.

Fre­de­rik Andersen og Ana­heim Ducks rej­ste i går til Win­nipeg, hvor tred­je kamp spil­les i nat.

I af­tes spil­le­de New York Islan­ders og Frans Nielsen tred­je slut­spilskamp mod Washington Ca­pi­tals. Ef­ter en sejr til hver i den ame­ri­kan­ske ho­ved­stad, blev det til en 2- 1- over­tids­sejr til Islan­ders hjem­me i Nas­sau Ve­te­rans Me­mo­ri­al Co­li­se­um.

Frans Nielsen og co. kom fly­ven­de ud til før­ste pe­ri­o­de og vandt skud­sta­ti­stik­ken 16- 5, men der gik næ­sten 33 mi­nut­ter, før Islan­ders kom for­an 1- 0. Hjem­me­hol­det do­mi­ne­re­de og­så an­den pe­ri­o­de og hav­de 33 skud mod Was­hin­g­tons 13 ef­ter 40 mi­nut­ter. Men i tred­je pe­ri­o­de byt­te­de de to hold rol­ler, og ud­lig­nin­gen var uund­gå­e­lig. Med seks mi­nut­ter til­ba­ge af tred­je pe­ri­o­de score­de Ca­pi­tals til 1- 1, og kam­pen måt­te i for­læn­get spil­le­tid. Her skul­le Islan­ders dog kun bru­ge 15 se­kun­der på at sco­re sej­rs­må­let. Islan­ders fø­rer 2- 1 i se­ri­en og spil­ler kamp fi­re på hjem­me­ba­ne nat­ten til ons­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.