End­nu en umu­lig kupon for tip­per­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det har væ­ret nær­mest umu­ligt at ram­me de 13 rig­ti­ge tip­s­tegn i 2015. Si­den ja­nu­ar har der i 11 uger blot ble­vet ramt 10 gan­ge 13 rig­ti­ge, hvil­ket er nær­mest uhørt lavt.

Det har og­så be­ty det, at mil­li­onga­ran­tien si­den da er ble­vet ud­løst he­le tre gan­ge - og al­le­re­de i næ­ste uge er der så ja­ck­pot igen, for der var nem­lig in­gen, der kun­ne knæk­ke ko­den og ram­me de 13 rig­ti­ge tip­s­tegn i lør­dags.

Spe­ci­elt Sh­ef­fi eld Wed­nes­days scor­ing langt in­de i over­ti­den i Bour­ne­mouth har gi­vet­vis gjort ondt på man­ge tip­pe­re, idet Bour­ne­mouth var kupo­nens stør­ste fa­vo­rit, men og­så blot uaf­gjort til Brent­ford hjem­me mod Bolt­on ko­ste­de grå hår hos man­ge tip­pe­re og var en af­gø­ren­de år­sag til, at in­gen ram­te kupo­nen.

Så be­tød det min­dre, at fa­vo­rit­ter som Wat­ford og Ever­ton le­ve­re­de va­ren og vandt.

Sh­ef­fi­eld Wed­nes­days po­int i Bour­ne­mouth kom bag på tip­per­ne. Fo­to: Scan­pix Dan­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.