Her kø­rer den sid­ste snaps

Den sid­ste last­bil med Rød Aal­borg for­lod i går De Dan­ske Sprit­fa­brik­ker i Aal­borg

BT - - NYHEDER - Esben Vest Jensen Ber­ling­s­ke Bu­si­ness

OUT­SOURCING

I går var det eft er 84 år slut med pro­duk­tio­nen af sprit i Aal­borg. Men De Dan­ske Sprit­fa­brik­ker er ba­re én i en ræk­ke af dan­ske virk­som­he­der, der skift er ejer og fl yt­ter pro­duk­tio­nen ud af lan­det.

Blæ­sten går frisk over Lim­fj or­dens van­de, og på et af Lim­fj or­dens snæv­re­ste punk­ter har sprit­ten fl ydt frisk fra de sto­re tap­pe­ri­er i Aal­borg si­den 1930er­ne. Kort tid eft er at den iko­ni­ske sprit­fa­brik stod fær­dig­byg­get i 1930, sprøj- te­de man dan­ske klas­si­ke­re som Rød Aal­borg og Gam­mel Dansk ud af ha­ner­ne, men nu er det helt slut eft er 84 år.

Eft er kun at ha­ve ejet virk­som­he­den i et års tid fl yt­ter Arcus Grup­pen pro­duk­tio­nen til Nor­ge, og det be­ty­der, at virk­som­he­dens ak­ti­vi­te­ter luk­ker i Aal­borg. 14 me­d­ar­bej­de­re bli­ver af­ske­di­get.

Solgt i 2008

Man­ge tra­di­tions­ri­ge virk­som­he­der er i de se­ne­re år ble­vet op­købt, el­ler har fl yt­tet pro­duk­tio­nen ud af Dan­mark. De Dan­ske Sprit­fa­brik­ker er kun den se­ne­ste virk­som­hed i en lang ræk­ke. De Dan­ske Sprit­fa­brik­ker kom al­le­re­de i 2008 på uden­land­ske hæn­der, da fran­ske Per­nod Ri­chard køb­te sprit­fa­brik­ker­ne.

Der vil sta­dig bli­ve pro­du­ce­ret Gam­mel Dansk og Rød Aal­borg til dan­sker­ne. Det vil nu fo­re­gå fra Arcus Grup­pens fa­brik­ker i Nor­ge, hvor­i­mod den tra­di­tions­ri­ge Brøn­dums Akvavit al­le­re­de i 2013 blev solgt vi­de­re fra nor­ske Arcus til det stat­se­je­de fi nske sel­skab Al­tia.

Pan­dora- smyk­ker og ho­ved­par­ten af de iko­ni­ske Roy­al Co­pen­ha­gen- stel pro­du­ce­res i Thailand. Mær­sks con­tai­ner­ski­be byg­ges ik­ke læn­ge­re på Lin­dø, men oft e i Syd­korea. Le­go har for ny­lig væ­ret i væl­ten for at fl yt­te ar­bejds­plad­ser til Øst­eu­ro­pa, og nu si­ger De Dan­ske Sprit­fa­brik­ker far­vel til det sid­ste par hånd­ful­de an­sat­te i Nord­jyl­land.

Det er dog oft e på ejer­si­den, at lan­de­skift et har væ­ret to­talt, og nog­le dan­ske virk­som­he­der in­sour­cer, og end­nu fl ere over­ve­jer det, da out­sourcin­gen ik­ke i al­le til­fæl­de har haft den øn­ske­de eff ekt. Ud­over De Dan­ske Sprit­fa­brik­ker, som nu er norsk, er man­ge an­dre tra­di­tions­ri­ge virk­som­he­der på uden­land­ske hæn­der, og det er langt­fra kun for ny­lig, ejer­skift er­ne har fun­det sted.

En epo­ke er slut i Aal­borg. Kvart i ti i går kør­te den sid­ste tank­bil med snaps ud ad porten på De Dan­ske Sprit­fa­brik­ker. Pro­duk­tio­nen flyt­tes til Nor­ge. Fo­to: Thomas Vint­her

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.