Ve­mo­digt far­vel

BT - - NYHEDER - Maria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

FIRMALUKNING

Det var med ve­mod, at sprit­fa­brik­kens me­d­ar­bej­der gen­nem 41 år i går var mødt op ved virk­som­he­den i Aal­borg for at si­ge en­de­gyl­digt far­vel.

I går for­mid­dag kør­te den sid­ste last­bil med spi­ri­tus ud gen­nem po­r­te­ne på sprit­fa­brik­ken i Aal­borg, mens et mand­skor sang bi­len af sted, skri­ver nord­jy­ske. dk.

I den an­led­ning var fl ere mødt op for at over­væ­re se­an­cen. Én af dem var Gun­nar Andersen, an­sat på sprit­fa­brik­ken gen­nem 41 år.

Selv­om Gun­nar Andersen for tre år si­den for­lod fa­brik­ken fri­vil­ligt, da der skul­le skæ­res i me­d­ar­bej­der­sta­ben, var det al­li­ge­vel ve­mo­digt at si­ge far­vel.

» Jeg må in­drøm­me, at det er ve­mo­digt. Jeg hav­de al­drig tro­et, at den fa­brik no­gen­sin­de skul­le luk­ke. Det må jeg er­ken­de nu, hvor den sid­ste last­bil kø­rer væk, « si­ger han til nord­jy­ske. dk.

Go­de min­der

Gen­nem si­ne 41 år på sprit­fa­brik­ken ar­bej­de­de Gun­nar Andersen i fl ere job, her­i­blandt i tap­pe­ri­et og på fa­brik­kens cen­tral­værk­sted.

» Jeg har al­tid haft det godt her­u­de. Det har væ­ret en dej­lig ar­bejds­plads for mig gen­nem al­le de år, jeg har væ­ret her. Kam­me­rat­ska­bet og for­hol­de­ne her­u­de har væ­ret go­de. Det vil jeg al­tid se til­ba­ge på, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.