Fogh var uansvar­lig

BT - - DEBAT - VALG­KAMP Bir­ke­rød

Hen­ning Tjør­ne­høj

I BT den 11. april men­te Hen­rik Da­hl, kan­di­dat for Li­be­ral Al­li­an­ce, at ’ man kan dis­ku­te­re, om Løk­kes for­gæn­ger ( Anders Fogh Ras­mus­sen) gjor­de nok op igen­nem 00er­ne for at fore­byg­ge kri­sen’. Men det er der in­gen grund til at dis­ku­te­re. Anders Fogh be­gik ik­ke ba­re det stør­ste væl­ger­bed­rag, no­gen dansk par­ti­le­der har be­gå­et, ved som vel­færds­sta­tens mest ha­de­ful­de kri­ti­ker i eft er­krig­sti­den at gø­re den dan­ske stats off ent­li­ge sek­tor til ’ ver­dens stør­ste’, hvis man skal tro Lars Løk­ke – og det skal man for en gangs skyld. Anders Fogh gen­nem­før­te og­så den mest uansvar­li­ge fi nans­po­li­tik i tre år­ti­er.

I 2004 lod Anders Fogh sig pres­se af Bendt Bendtsen til at gi­ve 12 mia. kr. i ufi nan­si­e­re­de skat­te­let­tel­ser. Op til val­get i 2007 var Anders Fogh så pres­set væl­ger­mæs­sigt, at han gav yder­li­ge­re 14 li­ge så ufi nan­si­e­re­de mia. kr. i skat­te­let­tel­ser.

Kon­se­kven­sen af de bor­ger­li­ges øko­no­mi­ske uansvar­lig­hed i 00er­ne blev, at den øko­no­mi­ske kri­se fi k me­get me­re al­vor­li­ge kon­se­kven­ser for Dan­mark end nød­ven­digt – pri­mært for­di kon­kur­ren­ce­ev­nen for­rin­ge­des dra­stisk pga. den øge­de in­fl ation, dvs. de stærkt øge­de pri­ser. Det med­før­te, at der gik om­kring 100.000 pri­va­te ar­bejds­plad­ser tabt i Lars Løk­kes kor­te pe­ri­o­de som stats­mi­ni­ster, eft er at Anders Fogh var fl yg­tet til Na­to. Op til den kom­men­de valg­kamp be­brej­der Lars Løk­ke nu igen og igen Hel­le Thor­ning- Sch­midt, at hun ik­ke har skabt fl ere pri­va­te ar­bejds­plad­ser, skønt der er skabt næ­sten halvt så man­ge pri­va­te ar­bejds­plad­ser i hen­des tid som stats­mi­ni­ster, som vi mi­ste­de i Lars Løk­kes tid. Dis­se godt 40.000 nye pri­va­te ar­bejds­plad­ser er skabt trods en me­get svag øko­no­misk ud­vik­ling i EU. Re­sten af de mang­len­de 100.000 pri­va­te ar­bejds­plad­ser er på vej iføl­ge Dansk Industri, for­di den dan­ske kon­kur­ren­ce­ev­ne i Hel­le Thor­ning- Sch­midts tid er ble­vet en af Eu­ro­pas bed­ste.

Anders Fogh Ras­mus­sen var stats­mi­ni­ster fra 2001 til 2009.

Fo­to: Tor­kil Ad­ser­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.