Det er he­le Eu­ro­pas sto­re di­lem­ma

ME­NER

BT - - DEBAT -

Idis­se da­ge hø­rer vi gru­ful­de be­ret­nin­ger om, hvor­dan men­ne­sker på fl ugt druk­ner i Mid­del­ha­vet på de­res vej til Eu­ro­pa. For­le­den kæn­tre­de en båd med må­ske op til 900 fl ygt­nin­ge om bord på vej fra Li­by­en til Ita­li­en. Langt de fl este om­kom på den fa­re­ful­de færd til det forjæt­te­de Eu­ro­pa. Mens ky­ni­ske men­ne­skes­mug­le­re har kro­ne­de da­ge, har me­re end 1.500 bå­d­fl ygt­nin­ge mi­stet li­vet i årets før­ste fi re må­ne­der. DET VÆK­KER HAR­ME, når men­ne­sker på fl ugt mi­ster li­vet på vo­res dør­trin. Men sam­ti­dig er bå­d­fl ygt­nin­ge­ne he­le Eu­ro­pas sto­re di­lem­ma. Det vur­de­res, at en halv mil­li­on afri­ka­ne­re li­ge nu er klar til hop­pe i bå­de­ne i håb om at nå le­ven­de frem til en bed­re frem­tid i Eu­ro­pa. De eu­ro­pæ­i­ske lan­des stats- og re­ge­rings­che­fer ved, at jo fl ere fl ygt­nin­ge, der når frem el­ler bli­ver red­det op af van­det, de­sto fl ere plim­sol­le­re sen­der men­ne­skes­mug­le­re af sted.

Vi hø­rer lo­vord fra EU- lan­de­ne om, at Ita­li­en skal sik­res hur­tig hjælp, og at der skal sæt­tes hårdt ind mod men­ne­skes­mug­ler­ne, men li­ge bag­ved lu­rer kon­fl ik­ter­ne. Flygt­nin­ge­strøm­me­ne sti­ger på et tids­punkt, hvor mod­stan­den mod øget ind­van­dring vok­ser i fl ere lan­de. Der eft er­ly­ses nu fæl­les fod­slag i EU, men re­a­li­te­ten er, at man­ge lan­de hel­le­re står vagt om egen fl yt­nin­gepo­li­tik. Skræks­ce­na­ri­et er en in­ter­na­tio­nal kap­pe­strid i an­svars­for­fl yg­ti­gel­se.

Det in­ter­na­tio­na­le sam­fund kan ik­ke ven­de det blin­de øje til, når en hu­ma­ni­tær ka­ta­stro­fe fi nder sted. Det er svært at ar­gu­men­te­re for­nuft igt for, at det er Ita­li­ens el­ler Græken­lands eget pro­blem, at li­vet i Eu­ro­pa er me­re at­trak­tivt end i Afri­ka, og at tu­sind­vis af men­ne­sker der­for vil ri­si­ke­re li­vet for at kom­me her­til. Men den rig­ti­ge og lang­sig­te­de løs­ning er at ka­na­li­se­re hjæl­pen til fl ygt­nin­ge­nes nær­om­rå­de. Løs­nin­ger­ne skal fi ndes i Afri­ka. Det er svært, men nød­ven­digt. Og det ha­ster. hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.