SMILEY – DU ER PÅ... ’’

Skrift sproget er un­der an­greb fra mo­bil­te­le­fo­ner og so­ci­a­le me­di­er. Lad os kæm­pe for det

BT - - DEBAT -

Har du kørt den se­ne­ste op­da­te­ring på din iPho­ne? Sik­kert, og strøm­men af Emo­jis er til­ta­gen­de. El­ler så­kald­te smileys, som vi si­ger på nu­dansk. Fø­lel­ses­tegn kun­ne man og­så kal­de dem som ud­tryk for, hvor­dan du har det in­den el­ler eft er en sæt­ning el­ler i det he­le ta­get. JEG ER EN fl it­tig bru­ger af dem, for­di de un­der­stre­ger el­ler sup­ple­rer som et frem­ra­gen­de kom­mu­ni­ka­tions­in­stru­ment til at kom­pri­me­re et bud­skab. Jeg er glad, sur, so­len skin­ner, el­sker dig, fest og champag­ne i luft en. Wha­te­ver. Så­gar i bu­si­nes­ssprog og ar­bejds­hver­da­gens me­re el­ler min­dre for­mel­le mail­strøm er de ac­cep­te­ret hos fl ere og fl ere, vi­ser utal­li­ge un­der­sø­gel­ser. Næp­pe hos Mær­sk el­ler i mi­ni­ste­ri­er­ne, men ba­re vent. I DEN NY­E­STE sty­re­sy­stems­op­da­te­ring skal man li­ge­le­des ta­ge stil­ling til Si­ri- funk­tio­nen, som Ap­ple op­køb­te for nog­le år si­den. På dansk. Mundt­li­ge kom­man­do­er bli­ver om­sat til hand­ling igen­nem mo­bi­len. Bå­de i skrift og vi­de­re ta­le. Smart, og bru­ger­fl aden ud­vik­ler sig kon­stant. VI BLI­VER ME­RE og me­re visu­el­le og vo­ka­le i vo­res kom­mu­ni­ka­tion. Ik­ke mindst de un­ge, for­di de uden blu­sel ka­ster sig over det se­ne­ste nye og ba­re bru­ger løs. Og ud­vik­lin­gen er det sid­ste, man kan el­ler for den sags skyld skal stop­pe. Alt imens vi fo­to­gra­fe­rer vi­de­re. Pho­to or it didn’t hap­pen. El­ler eft er­hån­den vi­deo, hvis man vil op­ti­me­re sin reach på so­ci­a­le me­di­er. For i bil­le­der­ne, smileys og lyd­sym­bo­ler­ne le­ver ti­den, mens den skrift li­ge for­mu­le­rings­ev­ne bli­ver un­der­mi­ne­ret. FOR­HÅ­BENT­LIG IK­KE sko­ler­ne fo­re­lø­big. Alt­så, jeg er ik­ke til så­dan en gang po­li­tisk fun­de­ret re­to­rik, at man skal vær­ne om dan­skun­der­vis­nin­gen for net­op dansk­he­dens skyld. Men man skal gø­re det for for­mu­le­rings­ev­nens skyld. Så vi ik­ke en­der som en fl ok funk­tio­nel­le anal­fa­be­ter, der kun for­står tegn, sym­bo­ler el­ler skær­me, vi pi­ne­død skal tryk­ke på el­ler ta­le til for næ­ste for­kla­rings­bil­le­de. Det er sta­dig okay at skri­ve sig ud af el­ler igen­nem pro­blem­stil­lin­ger. Det er sta­dig okay at læ­se sig til ind­sigt, vis­dom og op­le­vel­ser af en vis dyb­de.

OV­RE PÅ TWIT­TER

Iskri­ver vi og­så

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.