STØJ­BERG OM­RI

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk ma­ma@ bt. dk An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk pett@ bt. dk

TRU­ET

Maria Christine Mad­sen

Jonas Siv­kær Pet­ter­sen En af lan­dets mest kend­te top­po­li­ti­ke­re var søn­dag af­ten tæt på at få tæv på en Q8- tank­sta­tion ved Sto­re­bælts­bro­en. Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer, 42- åri­ge In­ger Støj­berg, blev ved 22- ti­den om­rin­get af fi­re un­ge mænd, der her­ef­ter ver­balt over­faldt og ud­vi­ste tru­e­de ad­færd over for hen­de i fle­re mi­nut­ter.

Det for­tæl­ler fle­re vid­ner til BT

» Jeg var og er helt cho­ke­ret over det. In­ger Støj­berg stod der helt ale­ne på en mørk par­ke­rings­plads, mens de nær­me­de sig hen­de, « si­ger et kvin­de­ligt vid­ne, der af hen­syn til sa­gens al­vor øn­sker at væ­re ano­nym. Et an­det vid­ne si­ger: » Først kal­der de In­ger Støj­berg for ‘ dan­sker­lu­der’. Det re­a­ge­rer hun ik­ke på. Men der­ef­ter be­gyn­der de at svi­ne dan­ske sol­da­ter til. De si­ger, de er ter­r­o­ri­ster og mor­de­re. Hun si­ger til dem, at der ik­ke er no­gen, der skal ta­le skidt om dan­ske sol­da­ter, for­di de ud­fø­rer et stort styk­ke ar­bej­de. «

42- åri­ge In­ger Støj­berg har de se­ne­ste år væ­ret en mar­kant stem­me i ind­van­drer­de- bat­ten i Dan­mark, hvor hun bl. a. er ble­vet kri­ti­se­ret for sin de­bat- to­ne. Se­ne­st sat­te hun lan­det på den an­den en­de, da hun ef­ter en bi­o­graf­tur i be­gyn­del­sen af fe­bru­ar skrev en Fa­ce­book- op­da­te­ring, der som ‘ ba­re vent til Is­la­misk Stat kom­mer’ føg gen­nem luf­ten.

På tan­ken stod de fi­re un­ge ‘ ro­bu­ste’ mænd – de tre af dem hav­de ‘ ara­bi­sk’ ud­se­en­de – i be­gyn­del­sen ‘ tæt’ på In­ger Støj­berg. Snart hæ­ve­de de stem­mer­ne, og i hvert fald én si­ger, at de dan­ske ud­send­te sol­da­ter bør dræ­bes. BTs mand­li­ge vid­ne, der hel­ler ik­ke øn­sker at få sit navn i avi­sen, si­ger:

» Det eska­le­rer, da ham, der er mest hid­sig, gen­ta­ger sin po­in­te og hæ­ver stem­men. Hvis ik­ke han hav­de haft de tre an­dre med sig, der var klo­ge­re end ham selv, så tror jeg, han hav­de over­fal­det hen­de. «

De fi­re mænd hav­de, iføl­ge BTs vid­ne, hver sin rol­le. Der er en, der fø­rer an og er mest hid­sig, en, der fil­mer op­trin­net, en, der ik­ke si­ger no­get, og en­de­lig en, der und­skyl­der si­ne kam­me­ra­ters op­før­sel.

Re­fe­ren­cer til ter­r­or­an­greb

I lø­bet af de dra­ma­ti­ske mi­nut­ter ser­ve­re­de en el­ler fle­re af de un­ge mænd, der be­skri­ves som væ­ren­de i 20’ er­ne, og­så det, der kan op­fat­tes som en ter­r­ortrus­sel, da Støj­berg blev spurgt om no­get ved­rø­ren­de ‘ Va­len­ti­nes Day’.

Det­te kan op­fat­tes som en re­fe­ren­ce til ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn 14. fe­bru­ar i år – Va­len­ti­ne’s Day – hvor den nu af­dø­de ter­r­o­rist, Omar El- Hus­se­in, dræb­te to og sår­e­de seks, in­den han selv blev skudt og dræbt af po­li­ti­et.

Un­der den dra­ma­ti­ske epi­so­de blev Støj­bergs mag­netsløj­fe med or­de­ne ’ Støt vo­res sol­da­ter’ ka­stet ned på as­fal­ten. Top­po­li­ti­ke­ren sam­le­de den op og bad, iføl­ge vid­ner, de un­ge mænd om at hol­de fin­gre­ne fra den. Men de rev den fra hen­de og smed den på jor­den igen.

Først da In­ger Støj­berg, der iføl­ge BTs kil­der i be­gyn­del­sen for­søg­te at ind­gå i en di­a­log med de un­ge mænd, sat­te sig ind i sin bil, gik mæn­de­ne hen mod de­res egen bil, der holdt tæt ved tank­sta­tio­nen. Men den mest ag­gres­si­ve af de fi­re skul­le dog skub­bes på vej af si­ne kammerater.

Imens blev en af de un­ge til­ba­ge ved In­ger Støj­berg for

:

TIRS­DAG 21. APRIL 2015

Naser Khader, fol­ke­tings­kan­di­dat for De Kon­ser­va­ti­ve

Naser Khader op­le­ver trus­ler på dag­lig ba­sis.

» Det har jeg le­vet med i 15- 20 år. Jeg er og­så ble­vet ver­balt over­fal­det på tank­sta­tio­ner. Ver­ba­le over­fald og tru­en­de ad­færd er ble­vet en del af hver­da­gen for mig og an­dre, der be­nyt­ter vo­res yt­rings­fri­hed. « Hvad er det vær­ste, du har op­le­vet? » Det er vær­st, når man er sam­men med sin fa­mi­lie. Jeg blev om­rin­get en­gang i DGI By­en, hvor jeg hav­de min dat­ter med, hun var min­dre. Der var no­gen med mus­lim­sk bag­grund, der vil­le blan­de sig i, at hun var i mæn­de­nes om­klæd­nings­rum. Jeg var op­pe at top­pes med dem «

» Der er man­ge ste­der, hvor jeg und­går at gå. Jeg har ik­ke gå­et til fods på Nør­re­bro de sid­ste 10 år. Jeg går hel­ler al­drig fra Rå­d­hus­plad­sen til Kon­gens Nytorv ad Strø­get. «

Fo­to: Claus Fi­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.