’’

BT - - NYHEDER - Øjen­vid­ne

Hvis ik­ke han hav­de haft de tre an­dre med sig (...) så tror jeg, han hav­de over­fal­det hen­de

hand­le­de om nog­le ind­van­drer- dren­ge, som med de­res op­før­sel hav­de øde­lagt tu­ren i bif­fen.

Blev holdt til­ba­ge af ven­ner

Episo­den på ben­zin­tan­ken søn­dag af­ten er ik­ke før­ste gang, at en dansk po­li­ti­ker er ble­vet foru­lem­pet. I dag for­tæl­ler fle­re po­li­ti­ke­re om epi­so­der, som har sat sig dybt i dem.

Og In­ger Støj­bergs ube­ha­ge­li­ge mø­de med fi­re un­ge mænd er af så al­vor­lig ka­rak­ter, at sa­gen er meldt til po­li­ti­et. Sydsjæl­lands- og Lol­landFalsters Po­li­ti op­ly­ser, at man ef­ter­for­sker sa­gen, men at po­li­ti­et ik­ke kan ‘ op­ly­se yder­li­ge­re’.

Vid­ner for­kla­rer dog til BT, at de søn­dag af­ten op­le­ve­de nog­le sær­de­les dra­ma­ti­ske mi­nut­ter, hvor den kvin­de­li­ge top­po­li­tik­ker nemt kun­ne ha­ve få­et tæv, og sæt­nin­ger

FIK SKÅ­RET MI­NE BIL­DÆK OP

Ras­mus Jar­lov, kon­ser­va­tiv fol­ke­tings­kan­di­dat og le­der af par­tiets grup­pe i Kø­ben­havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion

Ras­mus Jar­lov har og­så få­et ’ kær­lig­he­den’ at fø­le:

» Jeg har tal­ri­ge gan­ge få­et skå­ret dæk­ke­ne op på min pri­va­te bil, og sid­ste år blev der sat ild til den turist­bus til 600.000 kr., jeg har i mit fir­ma. Den holdt ved min pri­vat­bo­lig og ud­brænd­te to­talt. Des­u­den er jeg ble­vet over­fal­det un­der en de­mon­stra­tion på Slots­plad­sen for halvan­det år si­den, hvor jour­na­li­ster i øv­rigt be­gynd­te kraf­tigt at an­ty­de, at det var min egen fejl - selv om det på in­gen må­de blev be­vist i ret­ten, « si­ger Ras­mus Jar­lov.

» Der er og­så sket det, at ha­de­kampag­ner me­get hur­tigt kan få liv på Fa­ce­book og især Twit­ter, hvor det er helt umu­ligt at væ­re nu­an­ce­ret og kom­me til bunds i tin­ge­ne. Jeg har da som­me­ti­der spe­ku­le­ret på, om det er det he­le værd at skul­le stå mo­del til en slags, for­di man ger­ne vil gø­re en ind­sats i po­li­tik. «

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.