INGET OG TRU­ET

BT - - LÆS MERE PÅ NÆSTE SIDE -

TIRS­DAG 21. APRIL 2015

Kim Chri­sti­an­sen, fol­ke­tings­med­lem for Dansk Fol­ke­par­ti

Kim Chri­sti­an­sen blev un­der valg­kam­pen i 2011 ud­sat for et over­fald i Aar­hus- for­sta­den Gel­lerup, ef­ter han hav­de væ­ret til valg­mø­de en sko­le.

» Der blev smidt sten på min bil. Det ko­ste­de mig 25.000! Der er nog­le men­ne­sker, som ik­ke respek­te­rer de­mo­kra­ti­et, og som me­ner, at de kan foru­lem­pe folk. Jeg me­ner, at vi bør kig­ge på straf­fe­ram­men for så­dan no­get. Det er vold­somt ube­ha­ge­ligt at stå i. Og man fø­ler sig me­get ut­ryg. Så­dan no­get skal vi ik­ke fin­de os i, « si­ger han. Han til­fø­jer: » For mig per­son­ligt har op­le­vel­sen be­ty­det, at jeg tæn­ker mig om en ek­stra gang i for­hold til, hvor jeg går hen og del­ta­ger i de­bat­ter. Jeg er sta­dig op­stil­let i Østjyl­land, og jeg vil tæn­ke me­get over, hvor jeg vil væ­re hen­ne i min valg­kamp. Det er tr­æls, at man over­ho­ve­det skal ha­ve de over­vej­el­ser, « si­ger Kim Chri­sti­an­sen. Fo­to: Anders De­bel Han­sen.

Özlem Cekic, med­lem af fol­ke­tin­get for SF

Özlem Cekic har fle­re gan­ge op­le­vet at bli­ve chi­ka­ne­ret.

» Da jeg for nog­le må­ne­der si­den var i Tivoli med min fa­mi­lie, væl­te­de det og­så plud­se­lig ind med sms’er fra ven­ner, be­kend­te og fa­mi­lie, der al­le hav­de få­et den sam­me sms fra en per­son, som igen­nem læn­ge­re tid hav­de chi­ka­ne­ret mig. Han hav­de så sendt en svinsk sms om mig di­rek­te til dem. Han hav­de fun­det dem in­de på min Fa­ce­book- si­de og sid­det og fun­det frem til de­res per­son­li­ge op­lys­nin­ger. Det er nok det grove­ste, jeg har op­le­vet. Folk var me­get cho­ke­re­de over be­ske­den, og jeg blev nødt til at ta­ge hjem for at po­li­ti­an­mel­de det. «

» Nu er jeg og­så be­gyndt at få op­ring­nin­ger fra folk, der kal­der mig ’ per­ker’, ’ nas­ser’ og lig­nen­de. At jeg ba­re skal ’ skri­de hjem og ta­ge mi­ne ter­r­o­rist­brød­re med’. Det er jeg fak­tisk over­ra­sket over. Der skal al­li­ge­vel me­get til, før folk rin­ger. Jeg har og­så få­et po­li­ti­til­hold mod fle­re per­so­ner på grund af lang­va­rig grov chi­ka­ne, « si­ger hun.

Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

In­ger Støj­berg ( V) har an­meldt episo­den ved tank­sta­tio­nen til po­li­ti­et, der nu prø­ver at fin­de mæn­de­ne bag den tru­en­de ad­færd. Ar­kiv­fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.