’ Po­li­ti­ke­re må fin­de sig i me­get’

BT - - NYHEDER - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

CHI­KA­NE

Vis­se ting må man fin­de sig i som po­li­ti­ker, me­ner for­sker i po­li­tisk kul­tur og pro­testak­ti­vi­tet, Re­ne Kar­pants­chof. An­dre ting skal man al­drig ac­cep­te­re. Går man over græn­sen, kan det væ­re et de­mo­kra­tisk pro­blem.

» Én ting er, at po­li­ti­ke­re og an­dre, der yt­rer sig i den of­fent­li­ge de­bat, bli­ver mødt med råb, når de går på ga­den. Det er nok in­den for det, jeg vil si­ge, at man skal fin­de sig i, når man er po­li­ti­ker. Men når det bli­ver tru­en­de, skal man ik­ke ac­cep­te­re det, « si­ger Re­ne Kar­pants­chof, der og­så er ek­stern lek­tor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Søn­dag af­ten blev Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer In­ger Støj­berg ud­sat for et ver­balt over­fald af tre- fi­re un­ge mænd på en par­ke­rings­plads ved en tank­sta­tion.

Og den slags ube­ha­ge­li­ge op­le­vel­ser er ble­vet hver­dag for man­ge po­li­ti­ke­re, for­kla­rer Re­ne Kar­pants­chof.

Mo­ti­ve­ret af fru­sta­tion

» Det er desvær­re me­get ud­bredt. Især når det kom­mer til folk, der træ­der frem i den of­fent­li­ge de­bat på kon­tro­ver­si­el­le om­rå­der som ind­van­dring. Der er for­bav­sen­de man­ge, der har væ­ret ud­sat for chi­ka­ne, hær­værk el­ler lig­nen­de. Når man dyk­ker ned i det, så vi­ser det sig, at man­ge – hvis ik­ke al­le – har op­le­vet det, « si­ger han.

Mo­ti­va­tio­nen til de usym­pa­ti­ske og i nog­le til­fæl­de straf­ba­re hand­lin­ger er iføl­ge for­ske­ren fru­stra­tion.

» Når folk gør det, er det, for­di de fø­ler sig pro­vo­ke­re­de. De­res fø­lel­ser er helt uden på tø­jet. De er fru­stre­re­de, om det så er be­ret­ti­get el­ler ej, « si­ger Re­ne Kar­pants­hof og fort­sæt­ter:

» Det er of­te nog­le, der sy­nes, at de pro­ble­mer el­ler hold­nin­ger, de har, ik­ke bli­ver ta­get al­vor­ligt. Det er nog­le, der har en for­nem­mel­se af, at når man spør­ger en po­li­ti­ker om no­get, så sva­rer po­li­ti­ke­ren på no­get an­det. Man­ge fø­ler, at de har svært ved at træn­ge igen­nem. Der­for fø­ler de, at de li­ge så godt kan rå­be ad po­li­ti­ke­ren på ga­den. «

Der kan ik­ke gi­ves en præ­cis ka­rak­te­ri­stik af folk, der kan fin­de på at foru­lem­pe po­li­ti­ke­re, for­kla­rer Re­ne Kar­pants­chof.

» Der er ik­ke no­gen flø­je, der går fri. Det er bå­de ven­streog høj­re­o­ri­en­te­re­de og is­la­mi­ster, der kan stå bag. Der er og­så man­ge ’ al­min­de­li­ge men­ne­sker’, som ik­ke umid­del­bart til­hø­rer et mil­jø el­ler en grup­pe, som kan fin­de på at skæ­re dæk­ke­ne op på et by­rå­ds­med­lems bil, for­di man sy­nes, at han el­ler hun har gjort no­get dumt, « si­ger for­ske­ren.

En ar­bejds­ri­si­ko

Kul­tu­ren med trus­ler og chi­ka­ne op­stod iføl­ge Re­ne Kar­pants­chof i 1980’ er­ne,

BLEV KALDT ’ SKAL­DE­DE IDI­OT’ OG ’ LUDERSVIN’

Jakob En­gel- Sch­midt, Ven­stres er­hvervs- og in­nova­tions­ord­fø­rer

Jakob En­gel- Sch­midt blev i for­ri­ge uge kaldt ’ skal­de­de idi­ot’ og ’ ludersvin’, da han prø­ve­de at få nog­le un­ge mænd, der ka­ste­de med mad og pa­pir på McDo­nald’s på Kon­gens Nytorv i Kø­ben­havn ved to- ti­den om nat­ten, til at op­fø­re sig or­dent­ligt.

» Men jeg ved jo ik­ke, om det har no­get med po­li­tik at gø­re, selv om de må­ske godt ved hvem jeg er fra tv, « si­ger Jacob En­gelS­ch­midt. Han til­fø­jer: » De­bat­ten er ble­vet me­re rå, og den ufil­tre­re­de og unu­an­ce­re­de kri­tik fra so­ci­a­le me­di­er er ryk­ket helt ud i vir­ke­lig­he­den, så man kan stå der og bli­ve svi­net til. Og det er der jo nok ik­ke man­ge folk, der over­ve­jer at gå ind i po­li­tik, der har lyst til at stå mo­del til. Så skul­le man jo nær­mest væ­re sa­do­ma­so­chist, « si­ger han.

Fo­to: Jonas Sko­vb­jerg Fogh. hvor ud­læn­din­ge­de­bat­ten tænd­te gni­sten blandt fol­ket, der be­gynd­te at sen­de fle­re døds­dom­me og trus­ler rundt til po­li­ti­ker­ne.

» Det er lidt en ar­bejds­ri­si­ko ef­ter­hån­den, at der bli­ver råbt ef­ter én. Men det er så at si­ge vil­kå­re­ne. Når man yt­rer sig i den of­fent­li­ge de­bat, må man fin­de sig i, at no­gen si­ger no­get imod det, « si­ger han.

Trus­ler skal an­mel­des

Men når det går over i trus­ler – el­ler bli­ver til me­re end trus­len – skal po­li­ti­ker­ne ik­ke læn­ge­re ac­cep­te­re det som en del af job­bet, un­der­stre­ger Re­ne Kar­pants­chof. I så­dan­ne til­fæl­de er det vig­tigt at po­li­ti­an­mel­de episo­den, så de an­svar­li­ge bli­ver stil­let til an­svar, for hvis ik­ke chi­ka­ne, vold og trus­ler bli­ver holdt ne­de, af­hol­der det må­ske nog­le fra at del­ta­ge i den of­fent­li­ge de­bat.

» Dét kan væ­re be­kym­ren­de. Det er me­get ke­de­ligt og uhel­digt, hvis man som po­li­ti­ker ik­ke kan ta­ge en dis­kus­sion, når man be­væ­ger sig ud blandt bor­ger­ne, « si­ger Re­ne Kar­pants­chof og slut­ter:

» Der skal ik­ke væ­re no­get, der for­hin­drer el­ler skræm­mer folk fra at del­ta­ge i den of­fent­li­ge de­bat. Hel­ler ik­ke po­li­ti­ker­ne selv. Så når det går over græn­sen, er det et de­mo­kra­tisk pro­blem. «

Ya­hya Has­san, fol­ke­tings­kan­di­dat for Na­tio­nal­par­ti­et

TIRS­DAG 21. APRIL 2015 Dig­te­ren Ya­hya Has­san blev he­vet i he­ste­ha­len og slå­et i ho­ve­d­et på en by­tur i Kø­ben­havn nat­ten til lør­dag. Han var fulgt af PET- vag­ter, som greb ind, men ik­ke før Ya­hya Has­san var ble­vet slå­et, og han hav­de spar­ket igen.

» Livvag­ter­ne bli­ver om­gå­et, så­dan kan det gå, de gør de­res bed­ste. Jeg sy­nes det er ri­me­ligt, at de ( PET- vag­ter­ne, red.) kan re­a­ge­re på trus­ler in­den for 10 me­ter. Jeg sy­nes, det er ri­me­ligt, at jeg selv re­a­ge­rer på trus­ler in­den for en halv me­ter, « sag­de Ya­hya Has­san i går.

Hæn­del­sen ko­ste­de Ya­hya Has­san en tur på ho­spi­ta­let, men han slap med en øm kæ­be og et blåt øje, op­ly­ser for­mand Na­tio­nal­par­ti­et Kas­hif Ah­mad.

En 23- årig mand blev i 2013 idømt 40 da­ges ube­tin­get fængsel for at ha­ve af­fy­ret en vand­pi­stol mod stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ved hen­des ta­le 1. maj ved Tang­kro­gen i Aar­hus. Re­ne Kar­pants­chof op­for­drer al­le po­li­ti­ke­re til at po­li­ti­an­mel­de vold trus­ler og chi­ka­ne. Fo­to: Bo Am­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.