EU- reg­ler dril­ler stu­den­ter­kør­sel

BT - - NYHEDER -

FART­SKRI­VE­RE

Iføl­ge Jyl­lands- Po­sten har det vist sig bå­de van­ske­ligt og dyrt at in­stal­le­re de nu EU- plig­ti­ge fart­skri­ve­re i de gam­le ve­te­ran­last­bi­ler, der bru­ges til at kø­re stu­den­ter i.

Der­for har man­ge af de vogn­mænd, der står for kørs­len, søgt om dis­pen­sa­tion hos Rigs­po­li­ti­et for at bli­ve und­ta­get fra reg­ler­ne om fart­skri­ve­re. De an­søg­nin­ger er dog ik­ke ble­vet be­sva­ret, og Rigs­po­li­ti­et op­ly­ser, at man fort­sat er i gang med at be­hand­le sa­ger­ne uden dog at vil­le gi­ve en tids­ho­ri­sont. Usik­ker­he­den be­ty­der, at vogn­mæn­de­ne ik­ke har kun­net ga­ran­te­re, at de kan af­vik­le de plan­lag­te stu­den­ter­kørs­ler.

Al­lan Pe­der­sen fra Lun­de- møl­lens Stu­den­ter­kør­sel si­ger til Jyl­lands- Po­sten, at den usik­ker­hed har få­et man­ge stu­den­ter til at af­be­stil­le ve­te­ran­last­bi­ler­ne.

» Ba­re de se­ne­ste to da­ge har jeg til­ba­ge­be­talt 300.000 kro­ner på grund af af­be­stil­lin­ger, og ind­til vi­de­re har jeg mi­stet me­re end en tred­je­del af mi­ne be­stil­lin­ger, « for­tæl­ler han til Jyl­lands- Po­sten.

BNB

Ar­kiv­fo­to: Anders De­bel Han­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.