Eni­ge om Rusland

BT - - NYHEDER -

SAM­MEN­HOLD

I går var NATOs ge­ne­ral­se­kre­tær, nor­ske Jens Stol­ten­berg, på be­søg i Dan­mark. Han be­gynd­te da­gen sam­men med for­svars­mi­ni­ster Ni­co­lai Wam­men ( S), hvor Rusland var øverst på dags­or­de­nen.

Og den dan­ske for­svars­mi­ni­ster er fuld af ros til den for­holds­vis nye ge­ne­ral­se­kre­tær, der tog over ef­ter Anders Fogh Ras­mus­sen i ef­ter­å­ret sid­ste år.

» Vi hav­de et rig­tig godt og kon­struk­tivt mø­de, hvor for­hol­det til Rusland na­tur­lig­vis var øverst på dags­or­de­nen. Den kom­plek­se sik­ker­heds­po­li­ti­ske si­tu­a­tion te­ster Na­to- al­li­an­cen, men Na­to­lan­de­nes mod­svar har væ­ret klart: end­nu me­re sam­men- hold bak­ket op af kon­kre­te hand­lin­ger. Jeg har på mø­det rost Jens Stol­ten­berg for, at han er me­get op­mærk­som på det­te, « si­ger for­svars­mi­ni­ster Ni­co­lai Wam­men i en skrift­lig kom­men­tar.

Og der er in­gen tvivl om, at Dan­mark gør en for­skel for for­svar­sal­li­an­cen, si­ger han.

» Selv­om Dan­mark er et lil­le land, har vi vist, at vi kan gø­re en stor for­skel. Li­ge nu bi­dra­ger vi ak­tivt til Natos gen­for­sik­rings­til­tag i for­hold til vo­res øst­eu­ro­pæ­i­ske al­li­e­re­de sam­ti­dig med at vi fort­sat spil­ler en mar­kant rol­le i Natos ind­sats i Af­g­ha­ni­stan, « ly­der det fra den dan­ske for­svars­mi­ni­ster.

Jens Stol­ten­berg mød­tes og­så med dron­ning Mar­gret­he og stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S).

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.