62- årig dømt ef­ter bør­ne­por­no- ak­tion

BT - - NYHEDER -

En 62- årig mand blev i går ved Ret­ten i Fre­de­riks­berg idømt en am­bu­lant be­hand­lings­dom for at ha­ve for­søgt at kø­be sig til et seksu­elt webcam- show med en tiårig pi­ge fra Fi­lip­pi­ner­ne og hen­des sy­våri­ge sø­ster. Det op­ly­ser Rigs­po­li­ti­et i en pres­se­med­del­el­se. Chat­ten var i vir­ke­lig­he­den en lok­ke­du­e­ak­tion ud­ført i 2013 af bør­ne­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­nen Ter­re des Hommes i Hol­land. Ni sa­ger fra ak­tio­nen er endt i Dan­mark, og sa­gen om den 62- åri­ge mand er den før­ste, der har ført til dom­fæl­del­se, op­ly­ser po­li­ti­kom­mis­sær Flem­m­ing Kjær­si­de fra Rigs­po­li­tiets Cen­ter for Cy­ber­kri­mi­na­li­tet, NC3. Den 62- åri­ge ble­vet dømt for blu­fær­dig­heds­kræn­kel­se over for de to fik­ti­ve fi­lip­pi­ne­re samt for be­sid­del­se af i alt 375 fo­tos med seksu­elt mis­brug af børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.