’ Hen­rik yd­myg

Prins­ge­ma­len har skabt rø­re ved at ta­ge på fe­rie 48 ti­mer ef­ter, at han var så syg, at han ik­ke kun­ne vin­ke fra bal­ko­nen sam­men med Dron­nin­gen

BT - - NYHEDER - Lyk­ke Wi­borg Christensen wib@ bt. dk lots@ bt. dk

SVIG­TER

Lot­te Schar­ff Det er end­nu en gang lyk­ke­des prins Hen­rik at over­ra­ske. Ef­ter en uges syg­dom er han ble­vet frisk nok til at ta­ge på fe­rie i Ve­ne­dig i Ita­li­en.

I sid­ste uge, hvor dron­ning Mar­gret­he fejre­de sin 75 års fød­sels­dag med po­mp og pragt, lag­de prins­ge­ma­len sig med en så al­vor­lig in­flu­en­za, at han ik­ke så sig i stand til at væ­re ved sin hu­strus si­de un­der fest­lig­he­der­ne. Ik­ke en­gang vin­kes­ce­nen fra vin­du­et på Fre­dens­borg til mor­gen­væk­nin­gen kun­ne han del­ta­ge i.

Fre­dag ef­ter­mid­dag skul­le han ha­ve ind­vi­et en jagt­festi­val. Det meld­te han og­så af­bud til.

Men al­le­re­de ved we­e­ken­dens be­gyn­del­se slog den 80- åri­ge prins Hen­rik dy­nen til si­de i sove­ge­mak­ket på Fre­dens­borg og rej­ste sig fra sy­ge­le­jet for at ta­ge på fe­rie syd­på i Ve­ne­dig i Ita­li­en. Her blev han spot­tet af nog­le dan­ske turi­ster, som tog bil­le­der af prins­ge­ma­len, der gik om­kring i Ve­ne­dig iført vin­rø­de buk­ser og lys vind­jak­ke. Bil­le­der­ne blev vist på eb. dk.

Kon­ge­hu­set be­kræf­te­de i før­ste om­gang blot, at prins Hen­rik var rejst til Ve­ne­dig. Men få ti­mer se­ne­re med­del­te kon­ge­hu­set, at prins­ge­ma­len var rejst ’ til Sy­d­eu­ro­pa for at kom­me sig helt ef­ter at ha­ve væ­ret sen­ge­lig­gen­de’.

Dår­ligt sig­nal at sen­de

Iføl­ge Anet­te Kok­holm, der er chef- re­dak­tør på Fa­mi­lie Jour­nal og kon­ge­hus- kom­men­ta­tor på DR, er det et skidt sig­nal, prins Hen­rik sen­der.

» Dron­nin­gen har for­talt igen og igen, at det be­ty­der me­get for hen­de, at de er to, og at han er ved hen­des si­de. Men un­der fest­lig­he­der­ne har hun de her øje­blik­ke ale­ne. Det mest rø­ren­de er, da hun træ­der ud på bal­ko­nen på Ama­li­en­borg og står der helt ale­ne. Men og­så da han ik­ke bli­ve op­fat­tet af nog­le dan­ske­re, « si­ger Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

Svig­ter Mar­gret­he

Jour­na­list Tri­ne Vil­le­mann er kon­ge­huskri­ti­ker og for­fat­ter til bo­gen ’ 1015 Kø­ben­havn K - et kær­ligt/ kri­tisk po­rtræt af kon­ge­hu­set’. Hun me­ner, at prins Hen­rik yd­my­ger dron­ning Mar­gret­he.

Iføl­ge Tri­ne Vil­le­mann kan in­gen i kon­ge­hu­set for­tæl­le prins Hen­rik, hvad han kan og ik­ke kan.

» Han er en al­fa- han, som gør det, han vil. Men det er og­så dumstæ­digt af ham. Han var li­ge ble­vet så po­pu­lær, og nu sky­der han sig selv og mo­nar­ki­et i fo­den, og det er synd for Dron­nin­gen. Hun fortje­ner me­re respekt fra hans si­de. For han er jo ik­ke dum. Han ved godt, at hans plud­se­li­ge fe­rie vil rej­se spørgs­må­let om, hvor­vidt han var syg el­ler sur til fød­sels­da­gen. Når han mel­der af­bud til så vig­tig en be­gi­ven­hed som mo­nar­kens fød­sels­dag, hvor he­le lan­det i da­ge­vis har fe­stet, hyl­det og fejret hen­de, så skal man ik­ke bag­ef­ter ka­ste sig i det før­ste fly ud af lan­det. Det sen­der et for­kert sig­nal, « si­ger Tri­ne Vil­le­mann.

Anet­te Kok­holm me­ner, at Ve­ne­dig er et spe­ci­elt valg, hvis man vil på re­kre­a­tion:

» Det lig­ner ik­ke re­kre­a­tion. Hvis man kan sid­de på en plads fuld af men­ne­sker i Ve­ne­dig, så kan man og­så vin­ke fra et vin­due til sin hu­strus fød­sels­dag. « Det er Tri­ne Vil­le­mann enig i: » Ve­ne­dig er fuld af men­ne­sker, du­er og fugt. Og med det rej­se­mål ind­by­der det til at bli­ve fun­det, « si­ger Tri­ne Vil­le­mann.

Dron­ning Mar­gret­he er i dag i Sve­ri­ge, hvor hun i af­ten skal til en kon­cert i Sto­ck­holm i an­led­ning af Je­an Si­be­li­us’ og Carl Ni­el­sens 150års dag.

TIRS­DAG 21. APRIL 2015

Prins Hen­rik var for syg til at fejre sin hu­stru på hen­des 75- års fød­sels­dag. 48 ti­mer se­ne­re vin­ke­de han far­vel til fød­sel­a­ren og rej­ste ale­ne til Ve­ne­dig. Ar­kiv­fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.