’’

BT - - NYHEDER - Anet­te Kok­holm, che­fre­dak­tør og kon­ge­hus- kom­men­ta­tor

Det bli­ver til hi­sto­ri­en om æg­te­man­den, der valg­te hen­de fra

kom frem i vin­du­et på Fre­dens­borg for at vin­ke. Da bli­ver folk be­kym­re­de for, om hans syg­dom er vir­ke­lig al­vor­lig. Og når han så plud­se­lig kort ef­ter rej­ser på fe­rie, så skif­ter stem­nin­gen fra at ha­ve ondt af ham, til at man får ondt af hen­de. Det bli­ver til hi­sto­ri­en om æg­te­man­den, der valg­te hen­de fra. Uan­set om det er rig­tigt el­ler ej, så er det så­dan, det vir­ker, « si­ger Anet­te Kok­holm.

’ Nog­le vil bli­ve for­ar­ge­de’

Kon­ge­hus- eks­pert Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen si­ger, at prins Hen­rik, der el­lers har op­nå­et en vis po­pu­la­ri­tet blandt dan­sker­ne, ri­si­ke­rer at skil­le van­de­ne igen, med sin plud­se­li­ge rej­se.

» No­gen vil sik­kert bli­ve for­ar­ge­de over, at han ta­ger af sted. Det er no­get, som gør, at i hvert fald nog­le dan­ske­re vil bli­ve me­re skep­ti­ske over for kon­ge­hu­set, end de al­le­re­de er. Han bør væ­re me­get op­mærk­som på, hvor­dan så­dan no­get kan

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.