Ger Mar­gret­he’ Da­ma­ge con­trol

BT - - NYHEDER - Lyk­ke Wi­borg Christensen wib@ bt. dk

TIRS­DAG 21. APRIL 2015

KRI­SE­HÅND­TE­RING

Se­ni­o­r­rå­d­gi­ver hos kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Ge­el­muy­den Kie­se An­na Thy­ge­sen me­ner, at kon­ge­hu­set kun­ne ha­ve kom­mu­ni­ke­ret bed­re og kal­der det ik­ke spe­ci­elt stra­te­gisk af kon­ge­hu­set, at man først mel­der år­sa­gen til prins­ge­ma­lens rej­se ud, når spe­ku­la­tio­ner­ne er gå­et i gang.

» Der er så­dan lidt kri­se­kom­mu­ni­ka­tion over det, de udø­ver nær­mest da­ma­ge con­trol. De kan se på me­di­er­ne og på de so­ci­a­le me­di­er, at folk bli­ver for­ar­ge­de over, at prins Hen­rik rej­ser på fe­rie li­ge ef­ter, at han har meldt af­bud til vig­ti­ge ar­ran­ge­men­ter, og så tæn­ker de: ’ Vi må gø­re no­get’. Det vir­ker me­re som en brand­sluk­nings­ma­nøv­re, « si­ger An­na Thy­ge­sen, som dog og­så ser no­get po­si­tivt i det:

» Det vi­ser trods alt et kon­ge­hus, som må­ske al­li­ge­vel hø­rer ef­ter og ta­ger sig af, hvad folk tæn­ker om dem, og det er da po­si­tivt. «

An­na Thy­ge­sen si­ger, at ud fra et kom­mu­ni­ka­tions­mæs­sigt syns­punkt bur­de for­kla­rin­gen på rej­sen væ­re kom­met med det sam­me:

» Det var bed­re, hvis de var kom­met med for­kla­rin­gen fra be­gyn­del­sen. Og hvis de ger­ne vil­le ha­ve holdt det hem­me­ligt, så bør man i det mind­ste sva­re ær­ligt, når man får en hen­ven­del­se om det, og kom­me med en for­kla­ring. Når man væl­ger først at be­kræf­te rej­sen, uden at kom­me med en for­kla­ring, så op­står der en flan­ke, som åb­ner for mu­lig­he­den for, at folk spe­ku­le­rer. Men de ven­ter, til hi­sto­ri­en kø­rer, og så mel­der de ud. Og nu hå­ber de på, at med­fø­lel­sen og for­stå­el­sen af­lø­ser spe­ku­la­tio­ner­ne. «

8. april var Prins­ge­ma­len ved sin ko­nes si­de un­der fejrin­gen af hen­des 75 års fød­sels­dag i Aar­hus. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Dron­nin­gen måt­te vin­ke ale­ne fra vin­du­et på Fre­dens­borg Slot på hen­des fød­sels­dags­mor­gen 16. april. Hen­rik var for syg til at stå ved hen­des si­de.

Mens prins Hen­rik er i Ve­ne­dig, tog dron­ning Mar­gret­he i går i mod NA­TO ge­ne­ral­se­kre­tær Jens Stol­ten­berg på Ama­li­en­borg. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.