’ JEG TRO­E­DE, J

Ritt Bjer­re­gaard for­tæl­ler om kræft­syg­dom­men, der var tæt på at ko­ste hen­de li­vet

BT - - NYHEDER - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk

KAMP FOR LI­VET

An­sig­tet er ble­vet smal­le­re, men el­lers lig­ner Ritt Bjer­re­gaard sig selv. Som al­tid velklædt, en let ma­keup og den ka­rak­te­ri­sti­ske knold af hår. Men skin­net bed­ra­ger. Hun er en af­kræf­tet ver­sion af sig selv, for­tæl­ler hun.

Kræf­ter­ne er hun nødt til at øko­no­mi­se­re med. Hvad hun før kla­re­de med et snup­tag, kræ­ver nu en halv ti­mes hvil i sen­gen. Alt sam­men kon­se­kven­ser af den kræft­tu­mor på en­de­tar­men, der for min­dre end tre uger si­den var ved at ko­ste den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske le­gen­de li­vet. rin­gen. Det er tegn på, at no­get er galt, ved jeg. Vi gik til læ­ge, og der kom jeg ind un­der kræft­pla­ner­ne. Det fun­ge­re­de rig­tig godt, ef­fek­tivt og lyn­hur­tigt, « for­tæl­ler Ritt Bjer­re­gaard, der var med, da stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt ( S) på kvin­der­nes in­ter­na­tio­na­le kamp­dag 8. marts i år sam­le­de nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re kvin­de­li­ge mi­ni­stre til frokost på Ma­ri­en­borg.

Dår­ligt væv blev fjer­net

» Jeg vid­ste, at jeg skul­le ind­læg­ges da­gen ef­ter. Det var det sid­ste, jeg var med til. Jeg hav­de ik­ke ondt, føl­te mig ik­ke syg og kun­ne la­ve alt, jeg kun­ne før. Der var in­tet i vej­en. Men det kom der så ef­ter ope­ra­tio­ner­ne, skal jeg li­ge love for. «

Ritt Bjer­re­gaard blev i før­ste om­gang ind­lagt på Bis­peb­jerg Ho­spi­tal, hvor hun blev ope­re­ret for en kræfts­vulst, der sad langt ne­de på en­de­tar­men. Alt gik ef­ter pla­nen, det dår­li­ge væv blev fjer­net, og hun blev ud­skre­vet for at kom­me til hæg­ter­ne hjem­me.

Kræf­ter­ne vend­te dog al­drig til­ba­ge. Tvær­ti­mod blev hun sva­ge­re og sva­ge­re. Ef­ter fi­re uger op­for­dre­de en af æg­te­par­rets næ­re ven­ner, der selv er pen­sio­ne­ret kirurg, hen­de til at rin­ge til Bis­peb­jerg Ho­spi­tal. Her lød be­ske­den, at Ritt Bjer­re­gaard skul­le kon­tak­te sin prak­ti­se­ren­de læ­ge.

» Min ven sag­de så ‘ det der hol­der in­gen ste­der’. Så rin­ge­de han og slog i bor­det, og jeg kom til un­der­sø­gel­se. «

Der­for ta­ger Ritt Bjer­re­gaard fle­re gan­ge dag­ligt tu­ren på trap­per­ne fra stu­en og til an­den sal in­de bag ræk­ke­hu­sets gu­le mur­sten.

TIRS­DAG 21. APRIL 2015

» Jeg tæn­ker over, at li­vet ik­ke er uen­de­ligt. Li­ge plud­se­lig kan det væ­re for sent at tæn­ke, at man ger­ne vil­le gø­re bå­de det ene og det an­det, « for­tæl­ler Ritt Bjer­re­gaard til BT i det­te åb­ne og ær­li­ge in­ter­view om sin kræft­syg­dom.

Fo­to: Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.