’’ Jeg føl­te mig så svag, men hel­dig­vis hav­de jeg go­de ven­ner, der be­ro­li­ge­de mig, der sag­de ‘ slap af, det er ik­ke det her, du dør af’

BT - - NYHEDER -

» Der var et tids­punkt, hvor jeg ik­ke tro­e­de, at jeg over­le­ve­de. Jeg føl­te mig så svag, men hel­dig­vis hav­de jeg go­de ven­ner, der be­ro­li­ge­de mig, der sag­de ‘ slap af, det er ik­ke det her, du dør af’, « for­tæl­ler Ritt Bjer­re­gaard.

Blod i af­fø­rin­gen

For før­ste gang ta­ler hun nu ud om det syg­doms­for­løb, der kræ­ve­de to om­fat­ten­de ope­ra­tio­ner og i dag har ef­ter­ladt hen­de svæk­ket og ot­te ki­lo let­te­re. Den 73- åri­ge tid­li­ge­re over­borg­me­ster, top­mi­ni­ster og EU- kom­mis­sær ta­ger imod i sit hjem i ‘ kar­tof­fel­ræk­ker­ne’ midt i Kø­ben­havn, hvor hun bor med sin mand, hi­sto­ri­ke­ren Sø­ren Mørch. Her har hun de se­ne­ste da­ge kæm­pet for at kom­me til kræf­ter, ef­ter hun blev ud­skre­vet fra Bis­peb­jerg Ho­spi­tal.

» Jeg op­da­ge­de det ved blod i af­fø-

Hav­de gå­et for læn­ge

Den af­slø­re­de en in­fek­tion, en ind­ven­dig byld og end­nu vær­re - at sy­nin­ger­ne fra den før­ste ope­ra­tion var bri­stet. Sam­me dag, klok­ken 22 om af­te­nen, mens re­sten af Dan­mark fejre­de på­ske­fe­rie, kom Ritt Bjer­re­gaard igen på ope­ra­tions­bor­det.

» Det var kri­tisk. Jeg hav­de gå­et for læn­ge med det, « kon­sta­te­rer hun i dag.

Da hun kom til sig selv ef­ter ope­ra­tio­nen, og be­dø­vel­sen let­te­de, tro­e­de hun, at hun skul­le dø. I ‘ to- tre da­ge’ hav­de hun kval­me, ka­ste­de op, kun­ne ik­ke spi­se og føl­te sig me­get af­kræf­tet. Kun lang­somt fik krop­pen over­ta­get, og for knap 10 da­ge si­den blev hun ud­skre­vet.

Der­for delt­og hun ik­ke, da par­ti­fæl­le og stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt i sid­ste uge fejre­de sit 10 års ju­bilæum med en re­cep­tion.

Hun for­ven­ter, at det ta­ger et halvt år at kom­me til kræf­ter. Ind­til da kræ­ver selv dag­lig­dags gø­re­mål mas­ser af hvi­le.

» Det skal man væn­ne sig til, når man er så­dan en som mig, der har kun­net alt. Men så­dan er det ba­re. Det er ik­ke et valg. Det er det til gen­gæld at sør­ge for, at jeg får no­get mo­tion, når jeg har hvilet mig. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.