’’ Det skal man væn­ne sig til, når man er så­dan en som mig, der har kun­net alt. Men så­dan er det ba­re. Det er ik­ke et valg

BT - - NYHEDER -

» Jeg reg­ner med, at jeg kom­mer til­ba­ge for fuld kraft. Jeg er en re­la­tivt di­sci­pli­ne­ret per­son, så jeg skal nok få gen­nem­ført al træ­nin­gen. «

Hun for­tæl­ler, at hun be­trag­ter sig selv som hel­bredt nu. Hun er ik­ke be­kym­ret for, om kræf­ten ven­der til­ba­ge om et halvt år.

» Jeg reg­ner med, at når jeg kom­mer til kræf­ter igen, så er jeg rask. «

Scan­nin­ger har vist, at kræf­ten ik­ke har bredt sig. Al­li­ge­vel skal Ritt Bjer­re­gaard i lø­bet af som­me­ren træf­fe en vig­tig be­slut­ning.

» Jeg ved end­nu ik­ke, om jeg skal ha­ve fore­byg­gen­de ke­mo- be­hand­ling. Svul­sten er fjer­net, men de har te­stet 28 lym­feknu­der, og to af dem hav­de kræft i sig. Det skal jeg ha­ve snak­ket igen­nem. Jeg ta­ger ik­ke en fore­byg­gen­de be­hand­ling, uden det er nød­ven­digt, for det er en hård om­gang. «

Nyd og værds­æt li­vet

Når hun er kom­met helt til kræf­ter, ven­ter end­nu en tur un­der kni­ven i fuld narko­se. Der skal den st­o­mi fø­res til­ba­ge, som blev skabt ved den an­den ope­ra­tion. He­le for­lø­bet har få­et Ritt til at værds­æt­te li­vets små ting.

Abri­ko­stræ­er­ne, der blom­strer ved som­mer­hu­set, som hun rej­ser hen til i dag. For­års­blom­ster­ne. Samvæ­ret med æg­te­fæl­len Sø­ren Mørch.

» Jeg tæn­ker over, at li­vet ik­ke er uen­de­ligt. Li­ge plud­se­lig kan det væ­re for sent at tæn­ke, at man ger­ne vil­le gø­re bå­de det ene og det an­det. Det er en un­der­streg­ning af, at man skal ny­de og værds­æt­te li­vet og dem, man har om­kring sig. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.