Der­for for­tæl­ler jeg min hi­sto­rie

BT - - NYHEDER - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk i 1995- 1999. i Kø­ben­havn i

HÅB

Ritt Bjer­re­gaard er en po­li­ti­ker med en stem­me, der bli­ver hørt. Det for­plig­ter, me­ner hun.

Der­for for­tæl­ler hun åbent om den kræft­tu­mor på en­de­tar­men, der var tæt på at knæk­ke hen­de. I håb om at det kan hjæl­pe an­dre.

Hun er sta­dig af­kræf­tet, men po­li­ti­ke­ren i hen­de rø­rer på sig. Hun blev kræf­to­pe­re­ret på Bis­peb­jerg Ho­spi­tal midt i på­ske­fe­ri­en. Det var en trist op­le­vel­se, tord­ner hun.

Når man er syg og der er fe­rie

» Der var for få, per­so­na­let var for lil­le. De sø­de sy­geple­jer­sker pi­ske­de rundt, men de kun­ne ik­ke kla­re det. De­po­ter­ne var ik­ke fyldt op, li­ge plud­se­lig mang­le­de der dy­ner. Det var ik­ke godt. «

» Ho­spi­ta­ler­ne er nødt til at væ­re lidt me­re op­mærk­som­me på, at folk alt­så og­så bli­ver sy­ge, når der er fe­rie. De kan ik­ke al­le få fe­rie på en gang, « kri­ti­se­rer po­li­ti­ke­ren Ritt Bjer­re­gaard, der og­så be­skri­ver ma­den på Bis­peb­jerg Ho­spi­tal som uap­pe­tit­lig. RITT BJER­RE­GAARD

19. maj 1941 ( 73 år) og so­ci­al­de­mo­kra­tisk po­li­ti­ker.

med for­fat­ter og hi­sto­ri­ker Sø­ren Mørch.

mi­ni­ster i An­ker Jør­gen­sens ( S) og Poul Nyrup Ras­mus­sens ( S) re­ge­rin­ger.

Født:

Gift

Tid­li­ge­re Eu- mil­jøkom­mis­sær Over­borg­me­ster

2006- 2009.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes så­kald­te ’ gyld­ne ge­ne­ra­tion’ med Poul Nyrup Ras­mus­sen, Svend Auken og Mo­gens Lyk­ke­toft.

En del af

Ritt Bjer­re­gaard er sta­dig af­kræf­tet, men po­li­ti­ke­ren i hen­de rø­rer på sig.

Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.