PÅ TV- PAK­KEN

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk larh@ bt. dk Kil­de: Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­sen

RA­BAT

TIRS­DAG 21. APRIL 2015

Nog­le gan­ge be­ta­ler det sig at væ­re en smu­le fræk. Og det gæl­der især over for de sto­re tv- sel­ska­ber, der grad­vist har hæ­vet pri­ser­ne i lø­bet af de se­ne­ste år.

Hos lan­dets stør­ste ud­by­der, YouSee, er pri­ser­ne på grund-, mel­lem-, og fuld­pak­ken ste­get med hen­holds­vis 43 pro­cent, 47 pro­cent og 35 pro­cent fra 2009 til 2015.

Men hvis du pres­ser din tv- ud­by­der lidt, kan du fak­tisk und­gå, at pris­stig­nin­ger­ne ram­mer dig helt så hårdt, vi­ser en ny un­der­sø­gel­se, som For­bru­ger­rå­det Tænk har fo­re­ta­get.

For at te­ste YouSee’s ra­batvil­lig­hed bad For­bru­ger­rå­det Tænk syv test­per­so­ner om at rin­ge til tv- ud­by­de­rens kun­de­ser­vi­ce med be­ske­den om, at de over­ve­je­de at skift e abon­ne­ment.

Og der var ge­vinst med det sam­me: fi re ud af syv per­so­ner fi k en fast må­ned­lig pris­ned­sæt­tel­se på 50 kro­ner – det sva­rer til en år­lig be­spa­rel­se på 600 kro­ner. En fem­te test­per­son fi k tre må­ne­ders gra­tis tv, mens de sid­ste to in­gen­ting fi k.

» Når fem ud af syv per­so­ner kan op­nå en be­spa­rel­se på den­ne her må­de, vi­ser det jo, at der er god plads i øko­no­mi­en hos sel­ska­bet til at be­hand­le for­bru­ger­ne bed­re. Og så er det et ud­tryk for, at der ik­ke er nok kon­kur­ren­ce på mar­ke­det, « si­ger che­fø­ko­nom hos For­bru­ger­rå­det Tænk Martin Sa­la­mon.

Han me­ner, at for­bru­ger­ne ge­ne­relt bør væ­re me­re skrap­pe over for de­res tvud­by­de­re:

» De har hæ­vet pri­ser­ne me­get, og der­for skal man gi­ve dem lidt igen som for­bru­ger. Det er ik­ke kun­der­nes pen­ge­pung, der lig­ger dem mest på sin­de, når man ser på, hvor­dan de op­fø­rer sig, « si­ger Martin Sa­la­mon.

Livsva­rig ra­bat

38- åri­ge Ale­xan­der Sch­no­hr fra Ama­ger var blandt test­per­so­ner­ne, der fi k en pris­ned­sæt­tel­se ved at true med op­si­gel­se af abon­ne­ment­et.

» Kun­de­ser­vi­ce­me­d­ar­bej­de­ren spurg­te, om jeg sta­dig godt kun­ne bru­ge den sto­re pak­ke hos YouSee, og det sva­re­de jeg ja til. ’ Så kan jeg gi­ve dig 50 kro­ner i ra­bat på liv­s­tid på pak­ken’, sag­de

Jacob Mor­ten­sen, tv- di­rek­tør, YouSee.

Hvor­for gi­ver I ra­bat til kun­der, der tru­er med at op­si­ge abon­ne­ment­et?

» Du kan ik­ke ba­re rin­ge ind som kun­de og si­ge, at du ger­ne vil ha­ve dit pro­dukt bil­li­ge­re. Men vi skal væ­re ær­li­ge at si­ge, at det ik­ke er al­tid, at vi le­ve­rer den kun­de­op­le­vel­se, som vi me­ner, at folk bør ha­ve, og det har vi i nog­le til­fæl­de mu­lig­hed for at godt­gø­re. «

Hvor­for har I ik­ke ens pri­ser for al­le?

» Vi be­hand­ler ik­ke kun­der­ne for­skel­ligt. Vi er jo i di­a­log med rig­tig man­ge af vo­res kun­der hvert år, og når de rin­ger ind, for­di de har haft en ud­for­dret op­le­vel­se på de­res pro­dukt, så er det i den for­bin-

Prut om pri­sen

Vær op­mærk­som på, at din pris er til for­hand­ling. Hvis du pres­ser din tv- ud­by­der, prut­ter om pri­sen el­ler tru­er med at skift e sel­skab, kan du i man­ge til­fæl­de få pri­sen ned. han, « for­tæl­ler Ale­xan­der Sch­no­hr.

YouSe­es tv- di­rek­tør Jacob Mor­ten­sen kal­der det en ’ di­a­log om en ud­for­dret kun­de­op­le­vel­se’:

» Når kun­den rin­ger ind og har spørgs­mål til pro­duk­tet el­ler over­ve­jer at op­si­ge, så har vi en di­a­log om de­res sam­le­de løs­ning. Men man kan ik­ke ba­re rin­ge ind og få ra­bat. Hvis man har haft en ud­for­dret kun­de­op­le­vel­se, kan vi i nog­le til­fæl­de sæt­te pri­sen ned i en be­græn­set pe­ri­o­de per ku­lan­ce. «

Kom­mer an på den en­kel­te

Hos kon­kur­ren­ten Sto­fa kan

Kend di­ne be­hov

Tjek om din nu­væ­ren­de tv- pak­ke pas­ser til di­ne be­hov. Du kan la­ve en li­ste over, hvil­ke ka­na­ler du sag­tens kan und­væ­re, og hvil­ke du ab­so­lut ik­ke kan und­væ­re. der og­så ’ bli­ve talt al­ter­na­ti­ver’, hvis kun­der­ne hen­ven­der sig og si­ger, at de ik­ke læn­ge­re har be­hov for de­res nu­væ­ren­de tv- pak­ke, op­ly­ser kom­mu­ni­ka­tions­chef Jan Lyng Laurid­sen:

» Hvis der er no­gen, der har haft en dår­lig op­le­vel­se, kan det godt ske, at vi til­by­der en kom­pen­sa­tion som en må­neds gra­tis tv el­ler internet. Jeg skal hel­ler ik­ke ude­luk­ke, at vi nog­le gan­ge godt kan fravi­ge ge­by­ret for at skift e til en min­dre pak­ke, men det kom­mer an på den en­kel­te, « si­ger Jan Lyng Laurid­sen.

Kend dit for­brug

Få sty r på, hvor man­ge pen­ge du bru­ger på tv, se­ri­er og fi lm li­ge nu. Over­vej, om du har be­hov for be­ta­lings­ka­na­ler, el­ler om du kan nø­jes med de li­cens­fi nan­si­e­re­de ka­na­ler.

Over­vej at strea­me

Find ud af, om du kan er­stat­te en del af dit tv- for­brug med et abon­ne­ment på strea­m­ing. Det kan væ­re, at du for ek­sem­pel kun er in­ter­es­se­ret i at se be­stem­te tv- se­ri­er og fi lm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.