UD MED SPROGET! ’ ’

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Han­sen

Vi be­hand­ler ik­ke kun­der­ne for­skel­ligt

3 SKAR­PE del­se, at vi ta­ger en snak med dem. Det er ik­ke for­di, at der er diff eren­ti­e­ret pris­sæt­ning. «

Hvor­for er je­res pri­ser ste­get så me­get i de se­ne­ste år?

» Der er for­skel­li­ge fak­to­rer, der gør sig gæl­den­de. Dels er der kom­met fl ere ka­na­ler og me­re egen­pro­du­ce­ret ind­hold, som er dy­re­re at ind­kø­be end for ek­sem­pel ame­ri­kan­ske tv­se­ri­er. Der­u­d­over er pri­sen på sport­s­ret­tig­he­der og­så ste­get mar­kant i sam­me pe­ri­o­de, og så er TV2 ble­vet en be­ta­lings­ka­nal, hvil­ket ud­gør en stor an­del af pris­stig­nin­gen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.