Medstu­de­ren­de: 13- årig vil­le dræ­be al­le læ­rer­ne

BT - - NYHEDER - Mi­cha­la Rask Mik­kel­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SPA­NI­EN

Den 13- åri­ge dreng, som ca­ta­lansk po­li­ti har an­holdt for at ha­ve dræbt en læ­rer med en arm­brøst og sår­et fi re an­dre per­so­ner på en sko­le i Bar­ce­lo­na i går mor­ges, hav­de sagt, han ’ vil­le dræ­be al­le læ­rer­ne på sko­len’. Det for­tæl­ler en af dren­gens sko­le­kam­me­ra­ter til den span­ske avis La Vangu­ar­dia.

Dren­gens mo­tiv til an­gre­bet er end­nu ukendt. Fle­re af hans klas­se­kam­me­ra­ter si­ger til avi­sen, at han ik­ke var kendt som en ’ bal­la­de­ma­ger’, men at han var ’ be­sat’ af mi­li­tæ­ret, li­ge­som han hav­de en vå­ben­sam­ling der­hjem­me.

La­ve­de ’ sor­te li­ster’

Iføl­ge klas­se­kam­me­ra­ter på sko­len Jo­an Fu­ster skal den 13- åri­ge og­så væ­re kendt for at la­ve ’ sor­te li­ster’. Iføl­ge The­lo­cal. es for­søg­te den dræb­te læ­rer at be­skyt­te en an­den læ­rer, da dren­gen gik til an­greb. Den dræb­te læ­rer kom an­gi­ve­ligt lø­ben­de fra et an­det klas­se­lo­ka­le, da han hør­te skrig. Han blev dræbt, da den 13- åri­ge skød ham i bry­stet med arm­brø­sten. Man­den var an­gi­ve­ligt vi­kar på sko­len.

Fle­re span­ske me­di­er rap­por­te­rer, at den 13- åri­ge dreng og­så skød mod en kvin­de­lig læ­rer, da hun åb­ne­de dø­ren for ham. Dren­gen skød an­gi­ve­ligt og­så mod kvin­dens dat­ter, som er elev på sko­len.

Her for­la­der ele­ver­ne sko­len i Bar­ce­lo­na, ledsa­get af psy­ko­lo­ger og po­li­ti, ef­ter at en 13- årig dreng i går mor­ges dræb­te en læ­rer og sår­e­de fi­re an­dre per­so­ner.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.