GRÆKEN­LAND

BT - - NYHEDER -

Rets­sa­gen mod en lang ræk­ke le­de­re og med­lem­mer af det høj­re­na­tio­na­le græ­ske par­ti Gyl­dent Dag­gry blev i går ud­skudt til 7. maj, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters. Be­slut­nin­gen om at ud­sæt­te rets­sa­gen, der er den stør­ste i ny­e­re græsk hi­sto­rie, blev truf­fet ef­ter fle­re pro­te­ster mod fa­ci­li­te­ter­ne og retslo­ka­ler- nes stør­rel­se. Rets­sa­gen skal gen­nem­fø­res i et top­sik­ret fængsel i At­hen. I alt står 69 per­so­ner til­talt for for­skel­li­ge for­hold i sa­gen. De fle­ste er an­kla­get for at væ­re med­lem­mer af en kri­mi­nel or­ga­ni­sa­tion, men fle­re er og­så an­kla­get for drab, sam­men­svær­gel­se, plan­læg­ning af drab, vå­ben­be­sid­del­se og ra­ci­stisk vold. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.