’’

BT - - KULTUR - Jonas Dis­sing, mu­si­ker

Jeg tror, at jeg vok­set op med en far, der vi­ste til­lid. Og lod mig læ­re af mi­ne fejl

Brød­re­ne Jonas og Ras­mus - sam­men med Las Nis­sen - har spil­let sam­men med Povl Dis­sing i 22 år. Og gør det sta­dig of­te, når de ik­ke er en trio.

Har du selv haft lig­nen­de op­le­vel­ser som dreng?

» Jeg var al­ler­mest tryg og glad som dreng, når der var

» Al­le, der har børn ved, hvor svært det kan væ­re ik­ke at ret­te si­ne børns fejl he­le ti­den. Hvad det an­går, er Povl et helt spe­ci­elt men­ne­ske. Han har al­drig for­talt os, hvad vi skul­le gø­re. Det var fak­tisk lidt fru­stre­ren­de for mig i be­gyn­del­sen. Jeg vil­le læ­re. ’ Slap af’, sag­de han. Man skal øve sig, men når man har til­lært sig nog­le tek­nik­ker, skal man kun­ne gi­ve slip.

Når man gi­ver slip

Mu­lig­he­der­ne for det sær­li­ge og unik­ke lig­ger i de rum, der op­står, når man gi­ver slip. Det er det sam­me med bør­ne­op­dra­gel­se. Mi­ne børn er jo ik­ke mig, selv om man nog­le gan­ge tror, at det er så­dan, det er. Jeg tror, at jeg vok­set op med en far, der vi­ste til­lid. Og lod mig læ­re af mi­ne fejl, « si­ger Jonas Dis­sing til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.