OS ALT’

BT - - KULTUR -

» Wil­l­kom­men bi­en­ve­nue welco­me « , si­ger de dan­ske te­a­te­ran­mel­de­re til Det kon­ge­li­ge Te­a­ters nye ver­sion af klas­si­ke­ren ’ Ca­ba­ret’. Hvor Ce­ci­lie Sten­spil og Mil­le Le­h­feldt skift es til spil­le rol­len som Sal­ly Bow­les. klub­ben er overdå­di­ge, mens sceno­gra­fi en i sel­ve hand­lin­gen er mini­ma­li­stisk. Ja, den er der næ­sten ik­ke.

Dø­re, vin­du­er og ska­be er der in­gen af, men vi kan bå­de se og hø­re, at de bli­ver åb­net og luk­ket. Det kræ­ver en uhy­re præ­ci­sion, og virk­nin­gen er gan­ske forun­der­lig. Ly­de­ne fyl­der me­re og me­re, mens mør­ket kry­ber ind på per­so­ner­ne, « skri­ver han i sin seks­stjer­ne­de anmeldelse.

Et lam­men­de bil­le­de

Og­så den tid­li­ge­re Ek­stra Bla­det- an­mel­der Gre­gers Dirck­in­ck- Holm­feld er be­gej­stret.

» Med de mid­ler lyk­kes det Kaa­lund og sceno­gra­fen Kim Witzel at ska­be et lam­men­de bil­le­de af det hul i eu­ro­pæ­isk hi­sto­rie, der vok­se­de sig til en af­grund af ka­ta­stro­fer i be­gyn­del­sen af 30er­ne, født af et mor­de­risk, hævn­ger­rigt krav om krigs­ska­de­ser­stat­ning, især fra fransk si­de, og som på in­gen ver­dens tid blev til et kvæ­ler­greb om ty­sker­nes hver­dag, « skri­ver dansk te­a­ter­kri­tiks ne­stor.

Og­så Ber­ling­s­ke og Roskil­de Ti­den­de gi­ver fem stjer­ner, mens Lol­land- Falsters Fol­ke­ti­den­de og chpcul­tu­re. dk gi­ver fi re stjer­ner.

’ Ca­ba­ret’ hav­de pre­mi­e­re lør­dag på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters gam­le sce­ne og spil­ler frem til 29. maj.

Jonas Dis­sing er sam­men med sin bror Ras­mus og ven­nen Las Nis­sen al­bu­mak­tu­el­le med trio­ens nye al­bum ’ Min mor­mors ge­bis’. Fo­to: Erik Ref­ner

jae@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.