Ska­van­ker skal lø­bes væk

Ge­ne­ral­løjt­nant Kjeld Hil­lingsø er i fuld gang med stort og småt, her­i­blandt en ny hvalp

BT - - NAVNE - Chri­sti­an Brøn­dum cbr@ ber­ling­s­ke. dk Så­dan lø­ser du Sudoku: Løs­nin­ger fra i går:

80 I DAG

» Har du li­ge rin­get? « ly­der spørgs­må­let i te­le­fo­nen.

» Vi er ble­vet gam­le, men har få­et nye te­le­fo­ner, der al­tid er vrøvl med, « for­kla­rer Bir­git­te Hil­lingsø, gift med pen­sio­ne­ret ge­ne­ral­løjt­nant Kjeld Hil­lingsø, der fyl­der 80 år i dag, og hvis fo­re­tagsom­hed trods te­le­fon­mystik­ken ik­ke sy­nes at bli­ve væ­sent­ligt min­dre med åre­ne.

Der­for kan man ik­ke nø­jes med at om­skri­ve et af de tid­li­ge­re fød­sels­dags­portræt­ter, når ge­ne­ra­len fyl­der rundt. For ge­ne­ra­len har det godt og er sær­de­les fo­re­tag­som, selv om slid­gigt pla­ger in­di­mel­lem. Al­li­ge­vel er han li­ge nu ude at gå med hund­en, for mo­tion er iføl­ge hu­stru­en, kendt som Pyl­le, den bed­ste kur mod gigt, og når det er slemt, lø­ber ge­ne­ra­len en tur. Han kæm­per med næb og klø­er og me­ner, som man­ge an­dre un­ge og æl­dre sol­da­ter, at ska­van­ker skal lø­bes væk.

Som gan­ske ung hav­de Hil­lingsø ik­ke lært at kæm­pe så hårdnak­ket. Fak­tisk blev den se­ne­re chef for Hæ­rens Ope­ra­ti­ve Kom­man­do og Na­to- chef for For­sva­rets Ope­ra­ti­ve Styr­ker som ka­det smidt ud fra Søvær­nets Of­fi - cer­s­sko­le, for­di han ik­ke pas­se­de un­der­vis­nin­gen, men fo­re­trak det kø­ben­havn­ske nat­te­liv, har han i et in­ter­view for­talt med den li­ge­frem­hed, der ken­de­teg­ner ham og hans fa­mi­lie, som om­fat­ter dat­te­ren El­len, der er sku­e­spil­ler, og Jens, der er læ­ge, samt bør­ne­børn.

Blev tør bag ører­ne

Kjeld Hil­lingsø valg­te i før­ste om­gang søvær­net, for­di det blev an­set for ’ fi ne­re’, og ik­ke for­di han brænd­te for at stå til søs. Den 14. juli 1956 blev han smidt ud, men da for­sva­ret få må­ne­der se­ne­re, i ly­set af Un­garnskri­sen, mang­le­de of­fi ce­rer, blev Hil­lingsø hen­tet ind igen. Che­fen for Søvær­nets Of­fi cer­s­sko­le, der var af­gå­et ved dø­den i mel­lem­ti­den, hav­de skre­vet en li­ste med nav­ne­ne på dem, han hav­de smidt ud, og gjort et no­tat for hver. Bag Kjeld Hil­lings­øs navn stod: ’ Bør op­for­dres til at ge­nind­træ­de, når tør bag ører­ne’.

Det blev han så, men den­ne gang i Liv­gar­den, som be­holdt ham og sat­te ham på spo­ret til en kar­ri­e­re, der før­te ham til for­sva­rets le­del­se. Hans fa­con og kla­re mel­din­ger om for­svar og trus­ler mod Dan­mark gjor­de ham til en fl it­tigt brugt stem­me i me­di­er­ne, og der hø­res og læ­ses han sta­dig, med kri­ti­ske be­mærk­nin­ger til lan­dets for­svar­spo­li­ti­ke­re.

Men po­li­ti­ke­re er ik­ke de ene­ste, der har be­hov for ge­ne­ra­lens kor­rek­tio­ner. Kjeld Hil­lingsø vir­ker som kon­su­lent for for­la­get Lind­hardt og Ring­hof, når bø­ger om mi­li­tæ­re em­ner udkommer. Kamp­vog­ne kø­rer alt­så ik­ke på ’ lar­ve­fød­der’, men bæl­ter, og ’ ro­unds’ på en­gelsk be­ty­der ik­ke run­der, men pa­tro­ner.

Nem

Ge­ne­ra­len skri­ver man­ge for­ord, og han har for­re­sten og­så hjul­pet sku­e­spil­le­ren Sø­ren Sæt­ter- Lassen ind i rol­len som ge­ne­ral de Meza i tv- se­ri­en ’ 1864’. Og nu vi er ved de slesvig­ske kri­ge, har han som for­mand for ko­mi­te­en til genop­ret­ning af Fre­de­ri­cia Vold væ­ret med til at gen­nem­fø­re pro­jek­tet og har net­op skre­vet ma­nus til en pje­ce om hi­sto­ri­en.

Le­ver li­vet

Så­dan kan man bli­ve ved. Hil­lingsø står på rul­le­teksten til den ak­tu­el­le fi lm om be­sæt­tel­sen 9. april, og så har han brugt tid på at op­dra­ge en ny hund­e­hvalp og gå til fød­sels­dags­fest hos Dron­nin­gen, som Pyl­le i sin tid gik i sko­le med.

En gang om året rej­ser Hil­lingsø med Pyl­le til Ita­li­en for at fan­ge fi sk med hånd­li­ne, mens Pyl­le ste­ger i so­len. Op­ga­ven som in­struk­tør i Les Lan­ci­ers for del­ta­ge­re i for­svars­che­fens sik­ker­heds­po­li­ti­ske kur­sus har ge­ne­ra­len dog op­gi­vet. Han er, med eg­ne ord, ble­vet for ’ slin­gren­de’.

Fem bør­ne­børn er fl ok­ken nu op­pe på. Et af dem har en ho­ved­rol­le i en tv- julekalender i år, og det er ik­ke en­gang et af El­lens børn.

Svær

Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Ge­ne­ral­løjt­nant Kjeld Ge­org Hil­lingsø fyl­der 80 år i dag.

Fo­to: Les Ka­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.