Syd­stats go­tik

BT - - TV - FAN­TA­SY

Den 17- åri­ge Et­han bor i en lil­le by i South Ca­ro­li­na og drøm­mer om at slip­pe væk fra sit ke­de­li­ge liv. Men alt æn­drer sig den dag, han mø­der Le­na, der – bog­sta­ve­ligt talt – er hans drøm­mepi­ge. De har sam­me sans for hu­mor, har beg­ge mi­stet de­res mødre, og uden de­res vi­den­de er de ulø­se­ligt for­bun­det af be­gi­ven­he­der, der fandt sted læn­ge in­den, de blev født. Le­na bor hos sin mysti­ske on­kel Ma­con Ra­venwood, over­ho­ve­det for en magt­fuld fa­mi­lie med over­na­tur­li­ge ev­ner. Selv da Le­na in­drøm­mer over­for Et­han, at hun er en heks, en Ca­ster, og ad­va­rer ham om, at han kan væ­re i fa­re blot ved at væ­re sam­men med hen­de, er hans fo­rel­skel­se urok­ke­lig. Da Le­nas 16- års fød­sels­dag nær­mer sig, be­gyn­der al­ting imid­ler­tid at kom­me fa­re­tru­en­de ud af kon­trol. Vel vi­den­de, at en­ten Ly­sets el­ler Mør­kets kræft er snart vil afk ræ­ve hen­de val­get mel­lem det go­des el­ler on­des si­de, f ryg­ter Le­na så me­get for Et­hans sik­ker­hed, at hun of­rer alt og slet­ter

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Al­den Ehren­reich og Ali­ce Eng­lert er de un­ge el­sken­de i den­ne te­e­na­ge- ro­man­ce med over­na­tur­li­ge ele­men­ter, holdt i sti­len fra Twil­light­fi lme­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.